Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - VII. Szakasz

VII. Szakasz. 68 Egyletek, társulatok, körök. Jegyző: Kelényi Ödön. IV. Földmérési szakosztály: V. Bányászati és kohászati szakosztály: Elnök: Kerpely Ant. Jegyző : Návay Gyula. VI, Műszakosztály : Elnök : Ybl Miklós. Jegyző: Czigler Győző. VH. Középitési szakosz­tály : Elnök : Puclier József. Jegyző : Kiss István. Magyar műkertészek országos egyesülete. Titkár: Sell­nár Gyula. Magyarországi gyógyszerész-egylet. IV, hajó-u. 1. El­nök : Jármay Gusztáv. Alelnök : Csávássy Kiss Kár. Tit­kár : Rolirbach Ant. Pénztárnok: Urbann József. Magyarországi közjegyzők országos egyesülete. Elnök : Ökröss Bálint. Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egylete. Elnök : lovag Falk Zsigm. Alelnök : Kaczander Gyula. Pénztárnok: Pető Lipót, Tshutschegg Vincze. Számvivő : Steiner Adolf. Magyarországi községi- és körjegyzők országos közp. egylete, IV, gránátos-u. 7. Magvarországi községi és körorvosok egyesülete, IV, zöldfa-u. 43. Elnök : Dr. Bódogh Albert. Magyarországi torna-tanitók egylete. Magyarországi tót közművelődési egylet. Elnök: Császka György, szepesi püspök. IT. elnök: báró Radvánszky Bela, zólyomi főispán. Titkár: Zsilinszky Mihály. Magyar országos agárszövetség. Elnök: br. Podma­niczky Géza. Magyar országos állatorvosok egylete.VII,Rottenbiller-u. 23. Elnök : Dr. Tormay Béla, min. tanácsos. Titkár : Dr. Nádaskay Béla. Magyarországi Kárpát-egylet budapesti osztálya. Magyar országos lövész-egylet. Magyarországi torna-egylet szövetség. Magyar országos tűzoltó-szövetség. Védnök: Ö cs. k. Fensége József főherczeg. Elnök: gr. Cziráky Béla. Al­elnök : Follmann Alajos. Titkár: Groreczky Zsigmond. Magyar orvosi könyvkiadó-társulat: Elnök : Marku­sovszky Laj. A.elnökök: Wagner János, Hirschler Ign. Tit­károk : I. Koller Gyula, II. Hőgyes Endre. Pénztárnok : Kiss Károly. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése. Magyar szinész - egyesület központi igazgató-tanácsa, VIH, vas-uteza 15. Elnök : Bibári Ribáry József, bel­ügymin. tan., a Szent-István-rend kis keresztese. Alel­nökök : Felekv Miki., Dr. Várady Ant. Irodaigazgató: Bényei Istv. Titkár : Bártfay Paczona Ant. Magyar természettudományi társulat. Magyar történelmi társulat, IV, egyetemi könyvtár. Tit­kár :Szilágyi Sánd. Magyar vizsla-verseny egyesület. Népnevelők b.-pesti egyesülete. IX, Lónyay-u. 6. (iskola­épület). Elnök : Vajdafy Gusztáv. Alelnökök : György Aladár, Weimer Gyula. Titkár: Bingenheimer Ján. Országos bányászati és kohászati egyesület, IX, Csepel­rakp. (vám-palota). Országos csángó-magyar egyesület. Elnök: SomssichPál. Országos erdészeti egyesület, V, hold-u. 9. Elnök : gr. Tisza Laj., v. b. t. tan., orsz. képv.Alelnökök : I. Kál­noki Bedő Albert, orsz. főerdőmest., minist.-tan. H. gr. Bánffy Béla, orsz. képv. Országos erkölcsnemesitő egylet. Országos ipar-egyesület, VI, uj-u. 4. Elnök: Zichy Jenő, gr. Alelnökök : Falk Zsigm. lovag és gömöri Szon­tágli Pál. Igazgató: Mudrony Soma. Ügyész és pénztár­nok : Sámuel Fer. Titkár : Gelléri Mór. Országos közegészségügyi egylet. Elnök : Trefort Ágost, vallás- és közokt. minister. Főtitkár: dr. Fodor József. Országos középiskolai tanár-egyesület, V, József-tér 10. Elnök : Berecz Ant. Alelnök : Hofer Károly. Főtitkár : dr. Brozik Károly. Titkár: Pirchala József. Országos köznevelészeti egyesület, V, Tigris-szálloda. Elnök : Schvarcz Gyula. Országos lelenczházat létesítő egylet. Országos magyar gazdasági egyesület, IX, üllői-út 25. Elnök: Szapáry Gyula, gr. Igazgató: ordódi és alsó-lész­kői Ordódy Lajos, a Ferencz-József-rend lovagkeresztese. Titkár : bodorfalvi Baranyay Ltván. Orsz. magy. izraelita ösztöndíj-egylet. Elnök: Dr. Pol­lák Henrik, orvos. Titkárok: Dr. Simon József és dr. Stiller Mór, ügyvéd. Orsz. magy. izraelita tanitó-egyesület, VU, síp-u. Elnök: Szántó Eleázár. Titkár : Morgenstern Jakab. Orsz. magy. képzőművészeii-társulat, VI, Andrássy-űt 69. Elnök: Károlyi Tibor, gr. Alelnök: Barabás Miklós, a IH. oszt. vaskorona-rend vitéze. Harkányi Frigyes. Igazgató: Keleti Gusztáv. Helyettes igazgató: Benkő Kálm. Titkár: Szmrecsányi Miki., dr. Műtámok: Telepy Károly. Számvevő: Benke Gyula. Ellenőr: Grötschl Imre_ Házgondnok: Telepy Kár., Országos magyar kertészeti. egyesület, IX, köztelek. Elnök: Zichy Fer., gr. Országos méhészeti egyesület. Elnök: Alelnök : Dömötör László. Másodtitkár : Kühne Ede. Országos nö-iparegylet, VH, Kazinczy-u. 2. (VIH, ősz u. 7.) Védnök: Szász Coburg-Gotlia Lujza herezegnő <> Fensége. Elnök: Szatmáry Királyi Pálné. Alelnökök: Szemlér Mihályné, Girokuty Fer.-né. Titkár: Szuková­thy István. Országos nőképző-egylet, IV, zöldfa-u. 38. Elnök: Veres­Beniczky Hermina. Alelnök: gr. Teleki Sándorné. Má­sodelnök : Majthényi Alajosné. Ellenőr: Szathmáry Ki­rályi Pálné. Jegyző : Végh Endre. Őrszágos erkölcsnemesitő egyesület Elnök: br. Sennyei: Pál. Alelnökök: Pécliy Tamás, gr. Bánffy Béla. Titkár:; Sznthmáry György. Országos régészeti és embertani társulat, Y, akadé­mia-u. 2. Elnök: Pulszky Ferenez. Titkár: Dr. HampeL József. Orsz. vadászati védegylet, V, Ferencz-József-tér, Diana­épület. Titkár: Egerváry Gyula. Önkéntes tűzoltó-egylet, IV, Duna-u. (.Főparancsnok: Bárány Nánd. Ernő. H.-főparancsnok: Bogi&icla Károly.. Titkár: Goreczky Zsigmond. Pénztárnok: Clair István.. Szertárnok: Goreczky Zsigmond. Szolgálatvezető : Kál­mán Géza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegyei gazdasági egyesület.. Elnök: gr. Károlyi Sándor. Alelnökök: Hajós József és. Beniczky Gábor. Titkár : Tahy István. Jegyző : Almássy Károly. Pesti I. honvédkerületi m. kir. tiszti egyenruházati bizottmány. VHI, zerge-u. 17. Elnök: Suchy Ágost., őrnagy. Gondnok: Kerner Miki., honv.-föhadn. Pesti izraelita kézmű és földmív.-egylet, VI, holló-u. 4. Elnök: Schönberg Armin, dr. Titkár . Kemény Dávid.. Pesti polg. kereskedelmi testület, 1. fennebb. Kereske­delmi testület, pesti polg. Petőfi-társaság, V, akadémia-u. 2. Elnök: Jókai Mór.. Alelnök; Komócsy József. Titkár: Szana Tamás. Másod­titkár: Ábrányi Emil, Pénztárnok: Neugebauer László,. Ellenőr: László Mihály. Rendes működő tagok,: Abati Laj. Abonyi Laj. Ábrányi Emil. Ábrányi Kornél. Ábrányi Kornél, ifj. Beniczkv-Bajza Lenke. Bercsényi Béla. Bar­tók Lajos. Bodnár Zsigmond. Bodon József. Bulla János.. Csengey Gusztáv. Csiky Gergely. Dóczy Lajos. Éjszaki Károly! Endrődi Sándor. Erödi Béla. Ferenczy Béla, dr. Gyarmathy Zsigáné. György Aladár. Hatala Péter. Helfy Ign. Irmei Ferencz. Jakab Ödön. Jókai Mór. Br. Kaas Ivor. Kisfaludy Atala. Kiss József. Komócsy József. E. Kovács Gyula. Kvassay Ede. László Mih. Lanka Gusztáv.. Margitay Dezső. Meltzl Hugó. Miksz'ith Kálm. Névy László. Neugebauer László. Paulay Ede. Petelei István. Prém József. Pulszky Fer. Badl Ödön. Reviczky Gyula. Szabados János. Dr. Silberstein (Eötvös) Adolf. Szabó. Endre. Szana Tamás. Szász Gerő. P. Szathmáry Károly.. Gr. Teleki Sánd. Gr. Teleki Géza. Tolnai Lajos. Torkos. László, Törs Kálmán. Vámbéry Ármin. Várady Antal.. Vértesi Arnold és gr. Zichy Géza. Tiszteletbeli tagok:. Kossuth Lajos. Tóth Lőrincz. Cassone József. Lewinsky József. Bodenstedt Frigyes. Philologiai társulat, V, akadémia-u. 2. Polgár-iskolai tanárok orsz. egyesülete, V, váczi körút 58. (polg. leányiskola). Polgári lövészegylet. Székely művelődési és közgazd. egylet, I, uri-u. 24. El­nök : Hajós Ján. Alelnökök : Nemes Nánd., gr. Deák Far­kas. Titkár: Nagy Gábor. Pénztárnok: Gidófalvi István. «Szent-István»-társulat, IV, lövész-u. 13. Fővédnök : Simor János, bibornok, Magyarország herczegprimása. Elnökök : Nagy-károlvi gr. Károlyi Sándor. Nagy-appo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom