Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 30 Ministeriumok. Beosztva: Wein Aurél, kir. főmérnök; Bénáid Arthur in. kir. államvasuti mérnök ; Gyárfás Győző ; Perl Ede; •('zakó Adolf; Handl Győző, kir. mérnökök ; Németh Jó­:zs' f és Szánthó Albert, segédmérnökök. Irodatiszt: Persa Szilárd. Vízrajzi osztály főnöke : Pécli József, kir. tanácsos, unűszaki tanácsos. Min. főmérnök: Hoszpóczky Alajos. Min. mérnök: Hirschfeld Sámuel; Szilágyi Boldizsár; .fzsáky Ernő. Irodatiszt: Gaál Géza. e) Ministeri számvevőség. Főnök: Szmekál József, kir. tanácsos. 1. üg-yosztály. (Műszaki gazdászati ügyek.) 'Osztályfőnök : Garlathv Sz'lárd, számtanácsos. Számvizsgáló : Szilberleitner Béla. Számtisztek: Béla Dániel; Goldinger Ferencz; Mezey Béla; Dépold Lajos; Lázár Imre; Udvardy Lajos; Mahler Emil; Bodnár Dezső; Jung Antal; Weisz Ferencz ; Ary László; Moser Sándor. 2. üg-yosztály. (Közigazgatási ügyek.) Osztályfőnök: Vetter Sándor, számtanácsos. Számvizsgáló : Rózsahegyi Béla. Számtisztek: Benkhardt János; Palát Ferencz ; Gal­lina Károly; Pinczel Lőrincz: Herczeg Bertalan ; Ber­tram Géza; Tichtl Vilmos; Bally István; Gold István; Körtvélyessy Aladár ; Kövesdy Béla ; Pray Valér ; Kerék­.gyártó István; Büttel János. 3. üg-yosztály. (Könyvelési ügyek.) Osztályfőnök : Furrmann Rezső, számtanácsos. Számvizsgáló: Lukács Ferencz. Számtisztek: Gerber Venczel; Spitzár Frigyes; Her­••czegt'y Dénes ; Farkas Endre; Krinner Norbert; Szepesi »Győző, Janovecz Lajos. Kiadó és irattárnok: Frank Endre. f) Ministeri posta- és távirda-számvevőség. Főnök; Marsovszky Gyula, ministeri osztálytanácsos. Helyettese : Schmidt Károly, posta- és távirda-szám­vevősegi főnök. 1. üg-yosztály. (Pénztári ügyek.) Osztályfőnök: Kupferschmidt János posta- és távirda­számtanácsos, czímzetes aligazgató. Posta- és tavirda számvizsgálók: Steindl József; Dévay Zsigmond. Posta- és távirda-számtisztek: Szentiványi György; Farka Sándor; Csernák Sándor ; Kocsis Lajos ; Garlathy Pál; Kralovics G\ ula ; Huber János. 2. üg-yosztály. (Leszámolási ügyek). Osztályfőnök : Benza Gyula, posta- és távírda-szám­tanácsos. Posta- és távirda-számvizsgáló : Stoll Lajos. Posta- és távirda-számtisztek: Maros Mátyás István; Vanicsek Camillo; Tábori János; Kranz Alajos ; Sodes Antal; Csosegh Gyula; Seide Emil. 3. üg-yosztály. (Postautalvány-kifizetési ügyek.) Osztályfőnök: Frank Ede, posta- és távirda-szám­tanácsos. Posta- és távirda-számvizsgáló: Fülöp Jakab. Posta- és távirda-számtisztek: Kudlik Ferencz ; Kurcz Sándor; Szalay Bertalan. 4. üg-yosztály. (Postautalvány-betéti ügyek.) Osztályfőnök: Csancsik Károly, posta- és távírda számtanácsos. Posta- és távirda-számvizsgáló: Zborek Iván. Posta- és távirda-számtisztek: Benyács Karád; Tamás Ferencz. 5. üg-yosztály. (Kocsi- és levélposta- és az összes postajövedéki ügyek.) Osztályfőnök: Lukács Sándor, posta- és távírda számtanácsos. Posta- és távirda- számvizsgáló: Hubalovszky Károly, czímzetps számtanácsos. Posta- és távirda - számtisztek: Krövik Károly; Pijacsek Mihály. Iroda. Iktató és kiadó: Kendel Ottó, posta- és távirda-szám­tiszt. Irattárnok: Törő Ferencz, posta- és távirda-tiszt. g) Könyv- és térképtári igazgatóság. Igazgató : Kék Kálmán, czim. középítészeti felügyelő. Igazgató segéd : Héráit Adolf. h ) Segédhivatalok. Igazgató: Bozóky Ltván. 1. Iktató-hivatal. Aligazgató : Medvés Sándor. 2. Irattár és mutató. Aligazgató: vacat. 3. Kiadó hivatal. Aligazgató: Schmidt Ferencz. i) Magy. kir. postatakarékpénztár. Igazgató: Hollán Sándor, ministeri tanácsos. Osztályvezető : Rakovszky Aladár, I. titkár. I. Közigazgatási- és értékpapir-osztály. a) Közig-azg-atási osztály. Titkár : dr. Halász Sándor. Fogalmazó : dr. gróf Wickenburg Márk. b) Ertékpapir osztály. Fogalmazó: Baross Géza. II. Számvevőség és ellenőrzés. Főnök: Handmann Adolf. Osztályvezető: Kratzer Nándor, számtanácsos. a) Könyvvezetőség- és ellenőrzés. Tisztek: Henisch Győző. Szathmáry Gyula. b) Számvizsg-álati osztály. Számvizsgáló: Burscliits Ferencz. Tiszt: Urbányi János. c) Felni:ndási osztály. Tisztek: Schlavszky Rezső ; Lakatos Gyula. Osztályvezető: dr. Lakits Ferencz, számtanácsos. d) Személy számla-osztály. Számvizsgálók: Nagy József; Dániel Gyula ; Horváth József; Tribalszky János. Tisztek : Czikó József; Patkó Sándor; Kabos Béla ; Horváth Miklós. III. A pénztár. Pénztárnok: Vörös Kálmán. Ellenőr: Fekete Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom