Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 34 Minister! umok. b) Tisztviselők. Könyvvezető: Török Dezső. Pinczemesterek : Orbán Ferencz és Schwerzel. Jakab. 3. méhészet. Vándortanító Budapesten: Dömötör László. 4. Vegykisérleti állomás Budapesten. (VH, Bottenbiller-u. 23.) Vezető: Liebermaun Leó. 5. Állami vetőmagvizsgáló állomás Budapesten. Vezető : dr. Czakó Kálmán. 6. Országos tejgazdasági felügyelőség. (V, Ferencz-József-tér.) Felügyelő : Egan Ede. 7. Időjelző állomás. Vezető : Szentgyörgyi-Weisz József. 8. Budapesti m. kir. vinczellér-képezde. (Lásd a 45. lapon.) VI . Állategészségügyi intézetek és közegek. 1. Állatorvosi tanintézet. (Lásd 43. lap.) 2. Állami állatorvosok Budapesten. Állami főállatorvos: Klima Miklós. Ali ami állatorvosok: Vadnai Soma, Kurtz Ferencz, Krausz Károly. 3. Sertésvesztegelde Kőbányán. Vezető : Kaufmann Ferencz, állami állatorvos. VII. M. kir. földtani intézet. (VUI, muzeum-u. 19.) Igazgató : Böckh Ján., m. kir. min. osztálytanácsos. Fogeologok: dr. Hofmann Kár., Telegdi Both Laj., Gezell Sánd., m. k. bányatanácsos. Osztálygeologok: Mátyásfalvi Matyasovszky Jakab, dr. Pethő Gyula. Vegyész : Kalesinszky Sánd. Segedgeologok: Halavács Gyula, Schafarzik Fer., dr. Posevitz Tivadar. Hivataltisztek: Farkass Bóbert, Bruck József. VIII. M. kir. bányakapitányság Budapesten. (I, országház-u. 26.) Bányakapitány: Szathmáry Béla. Bányabiztos : Guckler Győző. Bányaesküdt: Litschauer Lajos. Hivataltisztek: Wurm Ant., Mihalich Miklós. IX. M. kir. zálogházak B.-Pesten. A IV. kerületben. (IV, lövész-u. 1.) Igazgató: Koós Ottó. Ellenőr: Kapy Imre. Könyvelő: Lövényi József. Pénztárnokok: Láng Fer., Szimertli István, Palánek Ferencz. Árverési vezető : Heuberger Ant. Ékszer-zálogőrök: Vovesz Tamás, Meister Vilmos, Vezényi Sánd., Kaleszky Alajos, Szelényi Gusztáv, Mün­der Endre, Muzicsek József. Ingó-zálogőrök : Török Ján., Kindtner Ágoston, Bóra Lajos, Badinits György, Mrazek Venzel, Lassányi Sándor, Preyer Tivadar. Ellenőrző számtiszt: Peregriny Fer. Pénztári tisztek : Zlinszky Miki.. Begele Fer., Hor­váth Alajos, Takó Ján., Radó Gyula, Reinprecht Jenő, gr. Beleznay Pál. Hivataltisztek : Weber Istv., Csécsi Mór, Pappus Jó­zsef, Gottesmann Károly, Fellegi Ottó, Dietrich Akos, Szamolovszky Frigyes. Járulnokók: Herczegfi Kár., Simonyi Ján., Wágner Gyula, Starczer Kár., Offenmüller Frigyes, Cherny Istv., Gruber Rezső, Berger József, Szombathelyi József, To­perczer Rezső,Bernát Ágost.,Testory Ant., Lenkei György, Münster György, Kertész József. Becsmesterek : Szamolovszky Frigyes, Stegmüller Jó­zsef, Nóvák József, Starczer Ant., Friedrich József, Czujik József. A VI. kerületben. (Kemnitzer-u.) Főnök: Kapy Imre. X. Budapesti kereskedelmi és iparkamara. (V, Mária-Valeria-u. 12.) Elnök. — Alelnökök: Strasser Alajos, Ráth Károly. I. A kereskedelmi osztály tagjai: Aebl Adolf, Baumann Antal, domonyi Brüll Miksa, Di­viáczky János, Freyberger Pál, Frommer Albert, Fürst Jakab, Heinrich Ferencz, Jálics Kálmán, Kaschnitz Gyula, báró Kochmeister Frigyes,Kohn Gábor, Kerstinger István, Lánczy Leó, idősb Luczenbacher Pál, Neuwelt Ármin, Schmidl Sándor, Singer Bernát, Strasser Alajos, Ullmann Emil, Wahrmann Mór, Weisz Berthold, Weiller J. S., Wolfner Lajos. n. Az ipar-osztály tagjai: Adler Károly, Burchard Konrád, H. Deutsch Sándor, Eisele József, Engelbach Alajos, Érczhegyi Ferencz, lovag Falk Zsigmond, Fischer Ignácz, Grünbaum Miksa, Gun­del Gyula, Jungfer Gyula, ifj. P. Kölber Fülöp, Kramer Samu, Lederer Sándor, Liptai Alajos, Madari Gábor, Ma­theides István, Mechwart András, Müller Vilmos, Pucher József. Ráth Károly, Rausch Ferencz,Török György, Wal­ser Jakab. Titkár: Steinacker Ödön. Tollvivő: Fritz Péter. Irodaigazgató: Liebstein Zsigmond. Fogalmazó : dr. Marsovszky Endre. Irodatiszt : Heller Ármin. XI. Kereskedelmi tanintézetek. (L. Tanintézetek 44. lap.) XII.Budapesti áru- és értéktőzsde. (V, Mária-Valéria-u. 12. I. em.) Min. tőzsdebiztosok: dr. Herich Kár., Grum Fer., osztálytanácsos. Elnök : br. Kochmeister Frigyes. Alelnök : Strasser Alajos. Tőzsdetanácsosok: Aebly Adolf, Altstätter Rezső, Baronyi Benedek, Beck Miksa, Beimel Jak., Brüll Armin, Császár Jenő, Deutsch Kár., Deutsch Sánd., Geiger Zsigm. B., Gold Zsigm., Harsányi Adolf, Heller Gáb., Holitscher Manó, br. Kochmeister Frigyes, Kohner Zsigm., Krausz Laj., Lánczy Leó, Markó Albert, Mauthner Zsigm., Nagel Ármin, Neumann Frigyes, Neumann Miksa, Schlesinger Mór, Schweiger Márt., Strasser Alaj., Ullmann M.G. Wahr­mann Mór, Weiss Berthold, Weissmann Mór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom