Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 32 Ministeriumok. Vízivárosi eg-yesitett posta- és távirda-hivatal. Főnök : Krammer János, főtiszt. C) Postamesterek Budapesten. Budapest posta-állomás: Lang Yincze, szállító postám. Andrássy-út (VI. ker.): Luger Anna férjezett Debre­czeny Lajosné. Császárfürdő (III. ker.): Hackler Lajos. Dorottya-utcza (Y. ker.) : Baichl Ignácz. Erzsébetváros (VII. ker.): Molnár Ilona. Ferenczváros (IX. ker.) Bene Imre. József-tér (V. ker.): — Józsefváros (VHI. ker.) : Bauer Ferencz. Kerepesi út (VIII. ker.): Toborffy Béláné szül. Moszer Irma. Kőbánya (X. ker.): — Krisztinaváros (I. ker.): Me^ey Józsefné. Lipótmező (I. ker.): Náhm Agostonné. Ó-Buda (III. ker.): — Ország-út (II. ker.): özv. Kelemen Vinczéné szül. Csa­nády Ilona. Bákos (X. ker.): Földváry József. Bákosfalva : Haj nos Irma. Soroksári út (IX. ker.): Scutary Heléna. Tabán (I. ker.): Zsombory Ilona. Üllői út (IX. ker.): Láng Henrik. Víziváros (H. ker.): Herbert Ferencz. V. Közlekedési vállalatok. (Lásd X. Szakasz.) VI. Közraktárak. a) Fővárosi közraktárak. (IX, Csepel-rakpart.) b) A cs. k. szab. osztr. államvaspálya közraktárainak bérlő-társulata. (VI, osztrák-magyar állam vaspályaudvar). 7. FÖLDMIVEL.ÉS-, IPAR- ÉS KERESKE­DELMI MINISTERIUM. (V, nádor-u.) (Hiv. fogadás: kedden délutáni 2 órától.) A-) Központ. Minister: sárvári és felsővidéki gr. J-jzécheipl Pál. Államtitkár: Matlekovits Sándor. Ministeri tanácsösőKT"Kőzma Fer., a Szt.-István­rend kis keresztese, Kálnoki Bedő Albert, orsz. főerdő­mester, dr. Schnierer Gyula, Kisfaludi Lipthay István, Tormay Béla. Elnöki osztály. Elnöki titkár: Borosjenői Jeney Lajos, osztályvezető. Segédhiv. igazgató : Kókán János. Fogalmazó : dr. Kolosváry Lajos. Irodatisztek: Petzrik János, Bloch Ignácz, Vicznik Ferencz. I. Kincstári erdészeti osztály. Fölülvizsgáló: Kálnoki Bedő Albert, min. tanácsos, orsz. főerdőmester. Osztályvezető : Bónai Antal, főerdőtanácsos. Erdőtanácsos: Hantos János. Főerdőmesterek : Várjon Géza, Almásy András. Főerdész: Kovács Géza. Erdés^j elölt: Lehotzky Aladár. II. Erdőrendezőségi osztály. Fölülvizsgáló : Kálnoki Bedő Álbert (1. f.). Főerdőtanácsos: Belliázy Emil. Főerdőrendező : Garlathy Kálmán. Erdőfelügyelő: Horváth Sándor. Erdőmérnök : Tomcsányi Gusztáv. Alerdőfelügyelők: br. Feilitzscli Arthur, Lavotha Albert. Erdészek: Kondor Vilm., Párnay Attila, Lonkay Antal. Erdészj elölt: Preiszner Nándor. III. Állami erdőfelügyelőségi osztály. Fölülvizsgáló : Kálnoki Bedő Albert (1. f.). Főerdőtanácsos : Illés Nándor. Főerdőfelügyelő: Butska Tivadar. Alerdőfelügyelő : Törzs Kálmán. IV. Lótenyésztési osztály. Fölülvizsgáló: Kozma Fer., min. tanácsos, a Szt­István-rend kiskeresztese. Osztálytanácsos : Tanfy Gusztáv. Titkárok: Grubiczy Géza, dr."Luczenbacher Miklós,, (czimz. min. titkár). Fogalmazó : Szili Zs., gróf Szapáry Péter. Segéd-fogalmazók: Budaházy Kálmán. Számtiszt: Baranyay Ödön. Gazdasági intézők: Mánrovich Fábián, Magyar Kázmér. V. Állategészségügy-rendőri és állattenyésztési osztály. Fölülvizsgáló: Kisfaludi Liptay István, min. tan. Osztálytanácsos : Haraszti Bernolák Sándor. Titkár: Jamniczky Jenő. Fogalmazók : Kazy József, cs. k. kamarás, Dubravszkv Bóbert. Segédfogalmazók : Lampl Vilmos, Péchy József, Zse­dénvi Béla. Állami főállatorvos : Klima Miklós. Beosztott állatorvos : Sulyok Géza. VI. Földmivelési osztály. Fölülvizsgáló : Lipthay István, min. tanácsos. Osztálytanácsosok: Máday Izidor, osztályvezető., br. Nyáry Jenő, Titkárok : gr. Teleky Ede, Sáárossy-Kapeller Fer. Fogalmazók : Ottlik Iván, br. Splényi Pál. Segéd-fogalmazók: dr. Lónyay Ferencz, Kolossvárv László, Lampel Vilm., dr. Adler József, dr. Gyömrőy Aurél. Időjelző állomás vezetője: dr. Szentgyörgyi-Weisz. József, IV, magyar-u. 22. Méhészeti vándortanító (Budapest): Dömötör László. Országos tejgazdasági felügyelő: Egan Ede. Phylloxera-kísérleti állomás: dr. Horváth Géza, vezető: Vasváry Géza, segéd; Lehoczky Dezső, phyll. kerületi felügyelő. Vegykisérleti állomás : (lásd saját czime alatt). Állami vetőmag-vizsgáló állomás: dr. Czakó Kál­mán, vezető. VII. Vizjogi osztály. Felülvizsgáló : Lipthay István, min. tanácsos. Osztályvezető: Balogh Vilmos, min. titkár. Fogalmazó : dr. Bernát István. Segéd-fogalmazók: dr.iHarsányiGáspár, Botli Loránd. Orsz. kultur mérnöki hivatal: VIII. mezőgazdasági statistikai osztály. Fölülvizsgáló : Lipthay István, min. tanácsos, Osztálytancsos: br. Fiáth Miki. Fogalmazó: Szitányi Géza. IX a. Ipar- és kereskedelmi osztály. Fölülvizsgáló : dr. Schnierer Gyula, min. tanácsos. Osztálytancsos : dr. Herich Kár. Titkárok: Szász Bóbert, dr. Lederer Sándor. Fogalmazók: dr. Ballai Laj., dr. Gixbern Ferencz. Segéd-fogalmazók : dr. Travnyik József, dr. Ballagf. Béla. Beosztva: Bejtő Sándor, kir. ipari felügyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom