Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb.

Tllil F Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 165 Behörden, Institute, Vereine &c. Tud Vallás- és közoktatásügyi minist. Minist, für Cultus u. Unterricht. (I, uri-u. 49.) (Hivatalos fogadás : szombaton d. u. 1—2 óra közt. — Audienzstunde : Samstag zw. 1—2 XJlir Nachm.). Minister : Trefort Ágost, Aug., v. b. t. tanácsos, az I. oszt. vaskoronarend vitéze, a magy. tud. akadémia tiszt, tagja, orsz. képviselő, az államtudományok tiszt, tudora stb., wirkl. Geheimrath, Ritter d. Eisernen Kronen-Ordens I. Cl., Ehrenmitglied der ung. Akademie der Wissenschaf­ten, Reichstags-Ab geordneter, Hon.-Doctor der Staatswissen­schaften etc. Államtitkár, SlaatMccz&töz: Tanárky Gedeon, köz- és váltóügy véd, a m. tud. akadémia tagja, orsz. képv. stb., Landes- und Wechselgerichts-Advocat, Mitglied der ungar. Akademie der Wissenschaften, Reichst.-Abg. etc. Elnöki osztály. ^Mfibiaí=2lí>tfyeiluttg. Elnöki titkár, cPzäskiai-SaczdäzSzalay Imre, Emer., oszt.-tanácsos, köz- és váltóügyvéd, Sectionsrath, Landes­u. Wechselgerichts-Advocat. Fogalmazó, Gcndpid: Madách Manó, Eman, X. ügyosztály, ©ection. Katholikus egyház belkormányzata. Innere Verwaltung der kath. Kirche. Ügyosztály-főnök, Sadiom-GfuJHidasy Kornél, oszt.­tanácsos, vál. püspök, Sectionsrath, gew. Bischof. Titkárok, Scczdäze. : Somlaki Ján., Joh. — Schirilla Ján., Joh., köz- és váltóügyvéd, Landes- u. Wecliselgerichts­Advocat. Fogalmazó, Gonapid: Axaméthy Laj., Ludw., jogtudor, Dr. d, Rechte. II. ügyosztály, ©ection. Elemi népoktatási ügyek, (elemi, felső, nép- és polgári iskolák, tanító- és tanitónő-képezdék), budapesti közép­ipartanoda, a nevezett tanintézetekbe járó tanulók ösztön­díjai. Elementar-Volksschulenunterricht, (Elementar-, hö­here Volks-und Bürgerschiden, Bildungsanstalten f. Lehrer und Lehrerinnen), Budapester Mittel-Gewerbeschule, Sti­pendien der Frequentanten benannter Anstalten. Ügyosztály-főnök, Scdkm-Gtícf : Gönczy Pál, Paul, oszt.-tanácsos, Sectionsrath (min. tanács czím és jelleggel, mit d. Titel u, Char. eines Min.­Ruthes). Osztálytanácsos, Scdicnyiatti: Buzogány Áron (czím­és jeli., Tit. u. Char.). Fogalmazók, Gcnapiytcn : Mayer Miksa, Max. Angyal Gyula, Julius. Fogalmazó-segéd, ébilf^Gcndpid •. Trogmayr Kár., Carl. Fogalmazó-gyakornokok, Gcnceph-cPzadißankn : Morlin Emil, dr. Szabó Géza, Geyza, Kleszner Albert. Ideiglenes szolgálatra berendelve, ePzcvú. zuz 2>imd­Iddumj dngdikilt: Liber Jos., tanfelügyelő, Schid-Inspector. III. ügyosztály, ©ection. Az egyetemek, József-műegyetem, reáltanodák, a bécsi Theresianum magyar orsz. alapítóhelyeinek betöltése, bábatanodák, a nevezett intézetekbe járó tanulók ösztön­díjai, a m. tud. akadémia ügyei stb. Universitäten, Josefs­Polytechnicum, Realschulen, Besetzung der ung. Ljindes­Stiftungsplätze am Wiener Theresianum, Hebammenschulen, Stipendien der Frequentanten benannter Anstalten, Angele­genheiten der ung. Akademie der Wissenschalten, etc. Ügyosztály-főnök, Sídiem-Gtíaf: Szász Kár., Carl, min. tan ác s o s, Min .-Rath. Osztálytanácsos, Sediomuitfí .- Markusovszky Laj., dr., Ludwig. Titkár, SacidäzLeővey Sánd., Alexand. Fogalmazó, Gondpid .• Mészáros Ján., Joh. Fogalmazó - gyakornok, Gonccph -cPzadifunt : Klauzál Gáb., Gabr. IV. ügyosztály, ©ection. Gymnasiumi és jogakadémiai ügyek, középtanodai ta­nárképezdék, a nevezett intézeteket látogató tanulók ösz­töndijai, tankerületi főigazgatóságok személyi ügyei. An­gelegenheiten der Gymnasien und Rechtsakademien, Bil­dungsanstalten für Mittelschul-Lehrer, Stipendien der Fre­quentanten benannter Anstalten, Personal-Angelegenheiten der . Schulbezirks- Oberdirectionen. Ugyosztály-főnök, Sedkm-Gthf .• Kárffy Titusz, oszt.­tanácsos, Sectionsrath, (min. tanácsos czím és jeli., mit d, Titel u. Char. eines Min.-Rathes). Titkárok, Saczdäze: Staudinger Benedek, Benedikt, (oszt.-tanácsos czím és jeli., (mit d. Titel u. Char. eines Sectionsrathes). Sziliszay Ján., Joh, Jalics Dénes, Dyonis. Fogalmazó-segéd, Silfc-Gcndpid.• Barkóczy Sánd., br., Alexander. V. ügyosztály, ©ection. Görög-keleti egyházi ügyek és congressusok, gör.-kel. alapítványok. Griechisch-Orient. Kirchen- und Congress­Angelegenheiten, griechiscli-orient, Funda tionen. VI. ügyosztály, ©ection. Mindkét felekezeti evangélikusok, az unitáriusok és az izraeliták minden ügyei, továbbá az orsz. izraelita iskola­alap. Angelegenheiten der evangelischen Kirche beider Con­fessionen, särnmtliche Angelegenheiten der Israeliten, und des isr. Landesschul-Fondes. Ügyosztály-főnök, Szdicm-Glkf .• Tanárky Gedeon, ál­lamtitkár, StaMs-Secretär. Osztálytanácsos, S&dietmatliGömöry Oszkár, dr., cs. kir. kamarás, k. k. Kämmerer. Fogalmazó, Gondpid : Szűry Dénes, Dyonis., (titkári czím és jeli., mit d. Titel u. Char. eines Secretärs). Fogalmazó-segéd, Silf^Gcndpht .• Papp-Szilágyi László, Ladislaus. VII. ügyosztály, ©ection. Alapítványok és alapítványi alapok összes ügyei (kivéve a gazdászatiakat), Lalii nemes hölgyek, művészek ösztön­díjai, műemlékek, művészeti ügyek, nemz. muzeum, ipar­művészeti muzeum, orsz. képtár, orsz. mintarajztanoda, vakok budapesti, siketnémák váczi intézete, zene-akadé­mia. Särnmtliche Angelegenheiten (mit Ausnahme der wirth­schaftlichen) der Fundationen und Fundation -Fonde, Hal­ler Stiftsdamen, Stipendien der Künstler, Kunstdenkmäler, Kunstangelegenheiten , National-Museum, Gewerbe-Kunst­Museum , Landes-Bildergallerie, Landes-Musterzeichnen­schule. Budapester Blinden- und Waitzner Taubstummen­Institut, Musik-Akademie. Ügyosztály-főnök, Sidicm-Glkf: Hegedűs Laj. Kandid, dr., Ludw. Kandid, min. tanácsos, Min.-Rath. Osztálytanácsosok, Sndknyzälfie. : Apt Kamil, Forster Gyula, dr., Julius (czím és jeli., Titel u. Char. ).. Fogalmazó-segéd, Siifi-Gcncipid .• Boncz Ödön, Edm., jogtudor, Dr. der Rechte, Ideiglenes szolgálatra berendelve, éPzcvü. zm 9>imd­hidnnij dncfdfiáll .• Kulisseky Dezső, Desid., közalap, ügy­igazg. joggyakornok, Rechtspractikant bei dem kön. Cau­sarum-Dir. VIII. ügyosztály, ©ection. Közalapítványi jószágok gazdászati ügyei, azoknak erdé­szeti ügyeire egy külön alosztálylyal. Angelegenheiten der Causar um- Güter, mit einer Unter - Abtheilung für deren Forstwirths c haft. Ügyosztály-főnök, Scdiom-Glkf: Hegedűs Laj. Kandid, dr., Ludw. Kandid, min. tanácsos, Min.-Rath. Előadók, Slaf&zMihnPfeiffer Kálm., Kolom., min. tit­kár, Min.-Secretär (czím és jeli., Titel u. Char.). Ideiglenes szolgálatra berendelve, zm ^kad­kidunxf diujdfidll: Gyomlay Gellért, Gerh., közalapítványi ker. főtiszt, Fundat.-Bez.-Oberoffic. Goor György, Georg, közalapítv. ker. főtiszt, Fundat.-Bez.-Oberoffic. Paksy Jos., közalapítv. ker. ügyész, Fundat.-Bez.-Fiscal, Mészáros Mili., Mich., gazd. gyakornok, Oekonom.-Pract. Fogalmazó, Gcndpid .• Tomanóczy Gyula, Julius. Fogalmazó-segéd, Silfs-Gcncipid.- Szeniczey Ákos, Acha­tius, jogtudor, Dr. der Rechte. Fogalmazó-gyakornok, Gcnccph-<fiiadiß. : PéchyElemér. Erdészeti alosztály. jyorftíUntera&tíjeüung. Főerdőtanács, Gtkzfczdzatli.- Hoffmann Sánd., Alexand., id., sen. Fogalmazó, Gcndpid Hirsch Istv., Stef.

Next

/
Oldalképek
Tartalom