Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1963-1964

1964. május 29. (160-165.)

1737/1964. 23.sz. J e ^ y z 6 k 3 n y v készült a Rektori Tanács 1964. május 29-i ülésén. Jelen vannak:Dr.Gruber József rektor, elnök, Vajda Lázár rektorhelyettes, dr.Petrik Olivér dékánhelyettes, dr.Frigyes Andor dékán, Markovits Elekné dékánhelyettes, dr.Bozsó László PB titkár, Bátkai Pál személyzeti oszt.vez., Albert Dezső Sz.B.titkár, Főcze Lajos KISZ VB titkár, Pálfai Pál osztályvezető, dr.Horváth Tibor MM részéről, Jövő Mérnöke képviselője. Jegyzőkönyvet vezeti Nemeskéri István tanácstitkár. Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jegyző­könyv hitelesítésére felkéri Markovits Elekné dékanhelyettest. I. napirend: A karok jelentései a záró gyakorlatok lebonyolí­tásáról és a nyári üzemi gyakorlatok előkészítéséről. dr.Petrik Olivér dékánh.: A jelentés első oldalának második bekezdésében kérésként szerpel, hogy a hallgatók néhány ágazatnál kijelölt tantermekben tervszerűen konzultálhas­sanak, beindíthassák az irodalmazást és csak ezután lennének kiküldve az üzemekbe. Az anyag megállapítja, hogy ezt a kez­deményezést igen hasznos lenne általánosan bevezetni. Módo­sítás kérése arra vonatkozik, hogy az általános szó helyett esetenként szó legyen írva. Tanács áttér a Vegyészmérnöki Kar anyjának megvitatására. Markovits Elekné dékánh: Az anyagban tévesen szerepel az I. éves hallgatók gyakorlati ideje, mert az 6 hét helyett csak 4 hét. A hallgatók elosztása megtörtént a KISZ bevonásával. Egyes üzemekkel a kapcsolatot felvettük, úgyszintén folyamat­ban van az üzemi felelősök kijelölése is. Mindez a jövőhét elejére be is fejeződik. A IV. éves nappali hallgatók 14 hetes üzemi gyakorlata a kijelölt üzemekben személyre bontott tema­tika alapján rendben folyik. Az V.éves esti hallgatók gyakor­latára vonatkozóan jellemző számadat, hogy 51 hallgató közül csak 15-t lehetett felmenteni a gyakorlat alól, mert a töb­biek nem vegyipari üzemben dolgoznak. Tanács áttér a Villamosmérnöki Kar jelentésének tárgyalására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom