Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1963-1964

1964. május 29. (160-165.)

dr,Frigyes Andor dékán: A zárógyakorlatról értékelő jelen­tést nem tud adni, mert az 2o-án fejeződött be. A diploma- tervezési gyakorlatoknál többségében negativ álláspontot lehet elfoglalni. Elnök: Véleménye szerint á Villamoskar negatív álláspont- ját helyi jBlenségek okozhatták a Gépészkar pozitív állás­pontjával szemben. Főcze Lajos elvtárs:^Negativ jellegű jelentések érkeztek a KISZ-hez is. Az előkészítő munkahiőnya okozhatta ezt.De hasonló problémák érkeztek a másik karról is. Elnök: A jelentés 1 oldalán szereplő a./pont tárgyalja a hallgatóknak adott gyakorlat alóli felmentések okát. Tudo­mása szerint a minisztériumi rendelet felmentési jogot nem ad sem a dékánnak, sem az Egyetem vezetőjének. Ezt a jövő­beni miheztartás végett említette. Helyesebb, ha kellő idő­ben a Minisztériumot kérjük fel a felmentési akció kiterjesz­tésére. 2.Napirend: A karok jelentései a hallgatók diplomatervkészi- tesi munkájáról. dr.Petrik Olivér dékánh: A tanszékektől junius 1-ére kértek be jelentést*. Az itt közölt képnél azonban szomorúbb a hely­zet, mert 35 főre emelkedett azoknak a száma, akik határidő­re nem tudnak elkésülnm a diplomatervükkel. Elnök: Sajnálatos módon évről évre jelentős százalékban nő az elmaradó diplomatervezők száma. Főcze Lajos elvtárs: A Gépészkar vonatkozásában nem áll mód­jában az okokat felsorolni, mivel a rektor tavalyi felhívásá­nak a gépésztanszékek nem tettek eleget és a diplomatervkészi- tési munka állásáról a KISZ Bizottságot nem értesítették. Globá­lisan azonban azonos a helyzet a tavalyival, ugyanott jelent­keznek a problémák, ahol tavaly, pl. az Épületgépész tanszék­nél. Kéri a dékánt, hogy foglalkozzanak ezekkel a tanszékekkel és vizsgálják meg az évről evre jelentkező problémákat. Elnök áttét a Vegyészkar jelentésére. Markqvits Elekné etnő: A hallgatk diplomamunkájukat befejezték és három kivételével, akiknek gépelés alatt áll a diplomájuk, be is adták. Elnök elfogadja a karok jelentését a zárógyákorlatok le bonyolításáról és a nyári üzemi gyakorlatok előké­szítéséről. Egyben felhívja a déká­nok figyelmét a gyakorlatok alóli felmentésekre vonatkozó rendelkezé­sek betartására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom