Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1963. április 29. (152-166.)

A javaslat másik, a régitől eltérő rendelkezése, a száza­lékban kifejezett felosztási arány. Egy szükebbkörü bizottságban megállapodás történt, hogy egy bizonyos keretet /6%-ot/ központi feladatok jutalma­zására használunk fel. A karok rendelkezésére bocsátott összeg egy részét — lb. 15%—ot — a dékáni tanács javasla­tára a dékán döntése alapján használ fel. Az utasítás-tervezettel kapcsolatban kéri a Tanács tagja­inak véleményét. dr. Lettner Ferenc rektorhelvettes: A javaslattal egyetért, azonban a technikai lebonyolításnál lát problémát. Tekintet­tel arra, hogy a tanszékvezető is jutalmazhat és a dékán is, nem érti hogyan oldható meg e kettősség. Elnök: Miután a dékán eszközli akifizetést, joga van - ameny- nyiben az illető más vonalon is jó munkát végzett és jutalom­ra érdemes - hozzátenni bizonyos összeget. dr. Rácz Elemér dékán: Véleménye szerint a 15% jutalmazások- ra kevés. Túllépés talán itt megengedhető. Júniusban jutal­mazzák a professzorokat, azonkívül a brigádokat is. Fogalmazásbeli hiba van a 2./oldal c./pontjában. Helyes meg­fogalmazás lenne: "Ennek az összegnek a szétosztásáról a kari tanács javaslata alapján a dékán dönt." Dr.Barta István rektorhelyettes: Helyesnek tartaná a pana­szok megelőzése céljából, az elosztás módjáról értesíteni a tanszékvezetőket. Elnök: A dékán összehívja a tanszékvezetőket és ott közli ve­lük az uj elosztási módszert, amihez természetesen hozzászól­hatnak. Dr.Kozma László dékán: Véleményét kifejtette már írásban. Két­ségtelen, hogy a dékáni tanács sokkal kevésbé fog tévedni, mint egy dékán, vagy tanszékvezető. Ez sokkal jobban megfelel a kollektiv szellemnek. Kérése, hogy a karok keretösszegének megállapításánál necsak a béralapot vegyék figyelembe. A szorzóban legyen az oktatói terhelés, a nevezőben a hallgatói terhelés. A dékáni tanács figyelembe vette a KK jövedelmeket is, mert véleménye szerint ott ahol a KK több volt, vagy a másodállá­sok száma is nagy, oktatási feladatuknak nem tudtak eleget tenni. Elnök egyetért azzal, hogy a dékán mérlegel minden szempon­tot, az sem kétséges, hogy ha egy tanszék elhanyagolja okta­tási munkáját, azt a legtöbb esetben a KK tevékenység vált­jaid, de véleménye szerint ezt a kérdést mehcanikusan nem szabad nézni. Nem tartja kizártnak a KK tevékenység mellett a jó oktatói munkát sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom