Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1963. április 9. (130-141.)

A Tanszéki csoport megalakulása óta működik félállású ad­junktusként a tanszéken. Nagyban elősegítené az ottani áldatlan állapot rendezését az ő személye, aki egyformán élvezi a professzor és a dolgozók bizalmát is. Az élelmi­szeripari gépek tervezésében igen komoly [munkásságot fejt ki. Ismerteti az Élelmezésügyi Minisztérium álláspontját is, akik kifejezetten állást foglalnak Villányi mellett és igy kérik a Tanács döntését is. Ebben az esetben nem látja a kar álláspontjának következetességét. Elnök megjegyzi, hogy Gondár professzor előtte is kifejtet­te a tanszéki csoporton belül uralkodó rossz szellemet. Tőle kért támogatást. Véleménye szerint áthidalható lenne ez a kérdés talán úgy, hogy a Minisztérium felé mint ipar- cserés adjunktust javasolnánk kinevezésre. Molnár István elvtárs: Véleménye szerint ha nem promt ügy­ről"vän"szyy*ugy kellene dönteni, hogy várjon egy évig, te­gye le addig a doktorátust. Elnök: Véleménye szerint is egy évig várnia kellene és oda kell hatni, hogy a tanszéki csoportnál a helyzet minél előbb normalizálódjék. Dr. Rázsó Imre prof.: Kérése, hogy az Egyetemi Tanácsülésen a kar tanács mindkét döntését ismertessek. Kunos Kornél dékánhelyettes: Az Ipari Uzemgazdaságtan Tanszék nagy terhelésére való tekintettel a tanszékvezető még egy do­censi állás kiírásának engedélyezését kéri. Amennyiben enge­délyezik a második docensi állást, úgy erre akar véleménye szerint dr. Ladó László közgazdasági kandidátus, aki félál­lásban már itt van Egyetemen, jöhetne számításba. Az ő ki­nevezése mindenképpen második helyre jöhetne számításba, mert az első helyre dr. Máriás! Antalt javasolta a kar. Dr. Ladót a kar 24 igen 1 nem szavazataránnyal fogadta el. Elnök egyetért a Kar javaslatával és amennyiben a Minisztérium enge­délyezi a második docensi állást is, úgy dr. Ladó László pályáza­tát pártolólag terjeszti fel. Tanács tárgyalja az Egyetem, folyó tanévben végzett ideoló­giai munkájáról készített jelentést. Elnök megkérdi Rudnai professzort, kiván-e az anyaghoz még valamit szóban hozzáfűzni. dr. Rudnai Guidó et.: Helyesbiti az utolsó oldalon szereplő kitételt, mert a Tudományos szocializmus tanfolyam időközben beindult. A kongresszusi anyag feldolgozására vonatkozóan meg­említi, hogy ennek értékelése a jövő hét folyamán megtörténik a kari bizottságok előtt, de annyit megjegyez, hegy a lebonyo­lítása szervezett volt. Az érdeklődés általános volt és első­sorban az ideológiai, művészeti, kulturális kérdések, a szár­mazási kategóriák elhagyásának kérdése volt az érdeklődés

Next

/
Oldalképek
Tartalom