Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1963. április 9. (130-141.)

központjában, kevésbé a gazdasági kérdések. Az érdeklő­dés dacára a kongresszusi anyag elemzése még sem volt olyan magas színvonalú, ahogy azt egyetemi szinten el­várjuk. Az esti egyetemmel kapcsolatban megállapítható, hegy a jelentkezések nem olyan arányúak, mint kellene, az érdek­lődés gyengébb és úgy látszik, hogy saját oktatásunk kö— töttebbé tétele ugyanazt a célt szolgálná, mint egy esti egyetemi osztály kihelyezése, különösen, hogy az oktatók lényegében ugyanazok. Helyes volna, ha a Rektori Tanács ebbenáLlást foglalna. dr. Elek Tibor rektorhelyettes: A 2. oldalon, a Fizika tárgykörével kapcsolatos megjegyzéshez hozzáfűzi, hogy ennek a brigádnak ő a vezetője, eddig azonban nem jutott ideje a felülvizsgálathoz, ezért kéri a határidőnek a nap­tári év végéig történő meghosszabbítását. A Tudományos szocializmussal kapcsolatos megállapítás nem pontos, mivel ebből a jelentésből nem derül ki, hogy me­lyik tanfolyamról van szó, mert kettő van belőle. A kétéves tanfolyam tervszerűen halad előre, még két foglalkozás van hátra. Ami az egyéves tanfolyamot illeti, február 9-én be­indult, az első konferencia március 2o-án volt. A Marxizmus-leninizmus esti egyetemmel kapcsolatban meg­jegyzi, hegy a Budapesti Pártbizottságtól kapott informá­ció szerint az összes kurzusok közül a legérdekesebbnek a 2 éves filozófia pedagépi szakos tanfolyam Ígérkezik, áz döntően a középiskolai tanárképzést lesz hivatva szolgálni. Véleménye szerint helyes lenne összekapcsolni az ideológiai és pedagógiai továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat és a fiatal oktatókat az eddig tervezett nagyobb létszámban be­iskolázni a Marxizmus egyetemnek erre a szakosított tan­folyamára. dr. Lettner Ferenc rektorhelyettes: El kell bírálni, hogy lehetséges-e olyan lépést tenni a Budapesti Pártbizottság felé, hogy a Marxismus egyetemen előadandó anyag hasonul­jon a mi speciális kérdéseinkhez. Bozsó László elvtárs: Kérdése, hogy az ideológia korszerü- sitése a Világnézeti Bizottság szerint azoknak a feladata-e, akik ezt a vizsgálatot elvégzik és erre javaslatot tesznek, vagy akik az adott jegyzeteket Írják. Alkalmasak-e a Bi­zottság szerint azok, akikk a jegyzetet írják, vannak-e olyan helyzetben, olyan megfelelő ideológiai felkészültséggel ren- delkeznek-e, hogy a szakmai és ideológiai szempontokat együttesen tudják munkájukban érvényesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom