Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1963. április 9. (130-141.)

- 9 ­dr. Rudnai Guidó et: Jegyzetirás lényegében a reform tanterv­nek megfelelően még nincsen folyamatban. Olyan jegyzetek írása folyik most, amelyek egébként is hiányoztak. A tanszékek ta­nulmányokat készítettek saját tárgyaik ideológiai vonatkozá­sairól. Ezeket a kari Világnézeti Bizottságok elbírálták, egyes esetekben visszaadták kiegészítésre. Ha figyelembe vesszük, hegy az oktatók jelentős része már felsőfokú ideoló­giai vizsgát tett. akkor véleménye szerint az oktatók alkal­masak erre a munkára. Természetesen nem jelenti azt, hegy ezt hibátlanul végzik el. A helyes utat megtalálni széleskörű bí­rálat feladata lesz, amiben a vezető szerepet a Világnézeti Bizottságok vészik majd. Elnök: A 2./oldalon a Kémiai tárgy felülvizsgálatával kapcso­latban tett megjegyzéssel kapcsolatban megkérdi, hegy történt-e intézkedés olyan vonatkozásban, hogy a maximalista törekvések megszűnjenek. dr. Rudnai Guidó et: A Gépészkaron volt olyan határozat, hogy a kémia és a kémia technológia egy tantárgyként kerüljön oktatásra. A refermtanterv vitája során az érdekelt tanszék- vezetők fellépésére olyan határozat született, hegy mégis kü­lön tárgyként szerepeljenek. Dr.Kozma László dékán: Villamoskar vonatkozásában megjegyzi, hogy túl korán adják le a kémiát és akkor amikor már szükséges lenne, a hallgatók rég elfelejtették. Véleménye szerint sokkal keve­sebbet kellene leadni kémiából és szigorúbban vizsgáztatni. Elnök: Javasolja ennek a kérdésnek a megvizsgálását mini a gé— pész, mind a villamoskaron. Kéri a Tanács tagjait szóljanak ahhoz a kérdéshez hozzá, hogy Elek elvtárs által javasolt tan­folyamon kivül milyen más lehetőségek lehetnének még. dr. Elek Tibor rektorhelyettes: A Marxista egyetem hároméves tanfolyamán lehetőség nyílik I.éven filozófiát, II.éven poli­tikai gazdaságtant és a III.éven munkásmozgalom történetet ta­nulni. Amennyiben valaki résztvesz még egy kétéves szakosító tanfolyamon, annak két alkotó részéből államvizsgát tesz, ez feljogosítja arra, hogy a marxizmusnak abból az ágából, amely­ből végbizonyítványt szerzett Egyetemen, vagy főiskolán okta­tói munkát végezzen. A Művelődésügyi Minisztériumnak van olyan terva ha a Műszaki Egyetemek részéről ilyen igáy felmerül, hogy leterhoz egy sa­ját marxista egyetemet, mely a Minisztérium égisze alatt mű­ködne a mi épületünkben. dr. Rudnai Guidó et: Eredeti elgondolás szerint az ÉKME-vel együtt tervezte ezt a Minisztérium megoldani, azonban a Párt- bizottság által történt felmérés alapján nem látszott megvaló­síthatónak. Dr.Kozma László dékán: Véleménye szerint egy-két év múlva a pályázatoknál előnyt jelenthet a marxista egyetem elvégzése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom