Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1962. szeptember 10. (1-3.)

Alapítás 181.éve l.sz. Jegyzőkönyv készült 1962. szeptember lo-én tartott Rektori Tanácsülésen. Jelen vannak: Dr. Barta István rektorhelyettes, elnök, dr. Elek Tibor rektorhelyettes, Vajda Lázár rektorhelye tes, Dr. Varsányi György dékán, Sváb János dékánhelyettes, Kunos Koméi dékánhelyettes, dr. Devics József Pb.titkár h., Dr. Rázsó Imre prof.,Sz.B.elnök, Szőke Albert személyzeti osztályvezető. Jegyzőkönyvet vezeti: Nemeskéri István tanácstitkár. Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Elek Tibor rektorhelyettest. Elnök felhívja Sváb János dékánhelyettes figyelmét arra, hogy Molnár János miniszterhelyettessel folytatott megbeszélésnek megfelelően a Kár készítsen olyan tervezetet, hogy a Székesfehérvárra telepítendő híradás és műszer szak milyen részlegei milyen létszámmal telepíthetők át. A Kar győri telepítésé­től - a TFT véleményét ligyelenhevéve - a Minisztérium elállt. A Székesfehér­várra tervezett kar a Budapesti Műszaki Egyetem fiók intézményeként működne. A Minisztérium elképzelhetőnek tartja, hogy a Fehérváron létesítendő Felsőfo­kú Technikum <al együttes elhelyezést nyerne az újonnan létesítendő épületekben. Elnök felhívja Vajda Lázár rekLorhelyettes figyelmét ^z oktatói menza zsúfolt­ságára és kéri, hogy a tanév beindulásával kapcsolatos munkálatok elvégzése után a Központi Épület tanári menzájának önkiszolgáló rendszerre való átalakí­tásának munkálatait kezdjék meg. dr. Elek Tibor rektorhelyettes: Az 1962.év első felében vállalt KK munkákkal kapcsolatos előterjesztéshez kiegészítésként megjegyzi, hogy színvonalasabbá, céltudatossá és tervszerűbbé kivánják tenni a KK munkák vállalását, és mint a jelentésből kiderül, ebben lényeges előrelépés történt az 1961-es évhez vi­szonyítva, mi kétségtelenül igazolja a kategorizálás bevezetésének helyessé­gét. Az iparral egyre több, jelentős feladatot tartalmazó szerződést kötünk és ebben a tekintetben a Nehézip ri Minisztérium vonalán a legjobb a helyzet. A Tudományos osztály által készített kimutatás szerint a. Gépészmérnöki Kár 33%-ban, a Vegyészmérnöki kar 93%-ban, a Villamosmérnöki k^r 25%-ban vállalt - az ossz volumenen belül - ilyen jellegű szerződések alapján iprri feladatokat. Ez arra ut-1, hogy a KGM vonalán nem kielégítő a kapcsolat, amiben csak a trösztösités után várhntó javulás. Az a törekvés, hogy a III.kategóriába tar­tozó munkák tovább csökkenjenek, mert ez rontja a színvonalat. Javasolja, hogy a kimutatásban is feltüntetett azon tanszékek vezetőivel, akiknek a III. kategóriába tartozó bállalásaik százalékosan az átlagosnál lényegesen nagyob­bak, a dékán a k: ri KK bizottságok előtt beszéljen. Az 5. oldalon külön kimu­tatták ezeket a tanszékeket. Dr. Rázsó Imre prof.Sz.B.elnök: Az értékelést jón-k tartja és helyesli azt a törekvést, hogy a KK munkákat tervszerűen, a megkívánt irányba igyekszik terelni az Egyetem vezetése. Jav solja, hogy a jövőben az ilyen kimutatásokban

Next

/
Oldalképek
Tartalom