Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1959. április 20. (94-97.)

- 3 ­Fodor István főmérnök, Budai Tibor műhelyvezető, Forazsini Róbert műhelyvezető és Gecsei Dezsőné műhelyvezető elbocsájtása a Textil­technológiai tanszékről megtörtént. Jpj.jSoós Pál KISZ VB.titkár előterjesztése alapján elnök a Ta­nács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy a KISZ klubhelyiség meg­nyitó ünnepélyét április 24-én délután 18 órára szervezze meg. Kunos Kornél dekánhelyettes előterjesztése alapján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy Bánki Donát szobrát 9.000 Forintos, a talpazatot 2,5oo Forintos költséggel a Képző­művészeti Alap által kijelölt szobrászművésszel a Budapesti Mű­szaki Egyetem elkészítesse. A szobor és talpazat költségeinek fedezetét a Művelődésügyi Minisztérium rendelkezésére álló Képző­művészeti alapból kell kérni. V?j*;Az Acta Technika, a Fizika, Kemika, Matematika és hasonló folyóiratokban megjelent idegennyelvü, illetve a Magyar Tudo­mányos Akadémia osztályközleményeiben megjelent magyar nyelvű közleményekről készült különlenyomatok tárgyában a Rektori Ta­nács későbbi időpontban fog dönteni. JT^yDr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes előterjesztése alapján elnök a tanács javaslatára a Periodica Polytechnica céljaira engedélyezett 4oo.ooo Forintos keretből 12.ooo Forint kifizetését engedélyezi. JT^A Hunnia Filmstúdió kérése alapján elnök a Tanács javas­latára hozzájárul, hogy "Gyalog a mennyországba" című uj ma­gyar film forgatásának egyes részleteit a vállalat, a Műszaki Egyetem laboratóriumában, az egyetem aulájában és az egyetem előtti téren forgathassa. Az engedély kiadása előtt a Művelő­désügyi Minisztérium véleményét ki kell kérni. Elnök a Tanács javaslatára felkéri a rektorhelyetteseket, hogy a körlevelek kiadásának szabályozása tárgyában - a Párt- bizottsággal folytatott előzetes megbeszélés alapján - terjesz- szenek javaslatot a Rektori Tanács elé. ^ Elnök a Tanács javaslatára felkéri Rácz István docenst a Különleges Villamosgépek tanszékéről, hogy a Felsőoktatási Szem­le VIII.évf. 3*számáról tartson rövid beszámolót az április 27- jén tartandó Rektori Tanácsülésen. Soós Pál KISZ VB.titkár beszámolóját a Jövő Mérnöke VI.évf. 16.számáról a Rektori Tanács tudomásul veszi. űc^Dr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes bejelenti, hogy Kozmann György oktatási rektorhelyettessel és Halmai György fe- r lelős szerkesztővel megbeszélést folytatott a lap egyes cikkei­vel kapcsolatban a Rektori Tanácson elhangzott észrevételekről. A megbeszélés alapján felkérték Macskásy Árpád professzort,hogy a diplomaterv gyakorlatiasságáról írjon cikket a Jövő Mérnöke részére. Tudomásul szolgál. ^ Elnök felkéri a karok dékánjait, hogy a tanszékeket érintő különböző sajtó közleményeket értékeljék és erről tájékoztassák a Rektori Tanácsot. ^Kozmann György oktatási rektorhelyettes ismerteti a Munkás Paraszt Kormány 19/1959. számú rendeletét a tanulmányi ösztön­díj létesítéséről. Tudomásul szolgál. ^3; Dr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes előterjesztése

Next

/
Oldalképek
Tartalom