Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1959. április 20. (94-97.)

4 alapján elnök a Tanács javaslatára felkéri a karok dékánjait,hogy a külföldi utazások szabályozása tárgyában kiadott korábbi rekto­ri rendelkezések betartására hívják fel a dékáni hivatalok figyel­mét. A rektori hivatalba csak a személyzeti osztály és a Pártbi­zottság által véleményezett ügydarabokat lehet felterjeszteni. Elnök a Tanács javaslatára felkéri Szőke Albert személyzeti osztályvezetőt, hogy az adjunktusi pályázatok kiírása tárgyában előterjesztett javaslatok engedélyezése ügyében tájékozódjon a Művelődésügyi Minisztériumban. 'b^pr.Elek ^ibor tudományos rektorhelyettes előterjesztése alap­ján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul hogy az algíri egyetem 5o. évfordulója alkalmából a Művelődésügyi Minisztérium előzetes hozzájárulása alapján üdvözlő táviratot küldjünk. ^ Május 1-el kapcsolatos munkaszüneti nap szabályozása tárgyá­ban kiadott kormányrendeletet figyelembevéve elnök a Tanács javas­latára elrendeli, hogy április 3o-án /csütörtökön/ a szombati nap­ra megállapított óraraid szerint, május 3-án /vasárnapi teljes mun­kanapon pedig/ a csütörtöki órarend szerint történjék az oktatás. Abban az esetben ha április 3o-án az eredeti tanrendi beosztás szerint a levelező tagozat valamely évfolyamán vidékiek részvéte­lével konferencia van előírva, ezt az illetékes tanszékek tartsák meg. Változtatás esetén a levelező hallgatókat írásban értesíteni kell. A módosított oktatási rendre vonatkozóan körlevelet kell ki­adni. Elnök a Tanács javaslata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Villamosmérnöki Kar a IV.évfolyam tanévzárásának megröviditése ü- gyében javaslatot terjesszen a Művelődésügyi Minisztérium felé. Budapest,1959*április hó 22-én. /Nemeskéri István/ jegyzőkönyv-vezető /Dr.Csűrös Zoltán/ rektor, elnök.. //Szőke Albert/^ /emélyzeti osztályvezető gyzőkönyv hitelesítő. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom