Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1929-1930

1929.09.02. 1. ülés

Elnök ezután a két uj dékánt dr. Misángyi Vilmost és dr. Sigmond Eleket üdvözli s kéri őket, > hogy Dr. Sigmond Elek az ő már kipróbált kiváló munkaerejével és munkákédvévei, Dr. Misángyi Vilmos pedig - aki ez alkalommal először viseli a dékáni tisztséget - az elődeihez minden tekintetben méltó egyéniségével és képességeivel elnököt és az egész rektori tanácsot a náluk tapasztalt ügyszeretettel . • « * segitsék a munkában, hogy a rektori tanács múlt évi működése alatt örömmel tapasztalt egyetértés és a most lelépő dékánok konciliánssága továbbra is za­vartalanul uralkodhassék. Elnök ezek után röviden beszámol a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről és 1. / jelenti, hogy Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter állásáról lemondván, a részére fenntartott II. sz. gépszerkezettani tanszékre visszatér s annak vezetését már a folyó tanév I. félévének elejével is­mét átveszi s miután az előadásokat mindjárt megkezdi helyettesitéséről gondoskodni felesleges. Örvendetes tudomásul szolgál. m 2. / Jelenti továbbá, hogy előterjesztésünknek megfelelőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az uj városépitési tanszékre Warga László székesfővárosi városrendezési szakértőt, m. kir. kormányfőtanácsost, az üresedésben volt I. -számú elektrotechnikai tanszékre pe­fe dig Dr. Verebély Lászl0 orsz. középitési tanácsost, a- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom