M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1949. június 10. (337-348)

5. a kart, hogy az előterjesztett személyek megválasztásához utó­lag járuljon hozzá. Tudomásul szolgál. G. Az 1949/5o. tanév I.félévi órarendje kérdésével kapcsolatban dr.Szentmártony Tibor ny.r.tanár ismerteti az összeállítás álta­lános elveit és felkéri az egyes tanszékek képviselőit, hogy nála a részletek tisztázására megfelelő kiegészitő i "én.léseket ter- jesszenek elő. Tudomásul szolgál. 7. filnök ismerteti a liniszteriumtól nyert ama tájékoztatást, mi­szerint a felvételekre nézve rövidesen átfogó érvényű hivatalos rendelkezés várható ás hogy a karok részéről tulajdonképen ennek megjelenéséig időelőtti volna a részletek kidolgozása. Ism rteti a " Szabad nép” junius 9-i számában a műegyetemi felvé­telekre előkészítő tanfolyam hirdetését, valamint az ülés folyama alatt érkezett azt a miniszteri rendeletet, mely utasitja a tanul­mányi bizottságokat a felvételi vizsgákhoz szükséges adatközlé­sekre. A kar úgy határoz, íogv hivjon össze a dékán karközi értekezletet .melyen a ta^ nulmányi bizottságok vezetőivel a kér­dést és a válaszadást beszéljék meg. 8. Kínok ismételten élőt rjeszti a nyelvoktatás kérdérét és utal a tanulmányi reformban lefektetett kívánságokra. Beható vita után a kar megállapítja,hogy az eredményes nyelvoktatást a hallgatóság nagy létszáma mellett egyrészt a férőhely hiánya, másrészt a túl­zott elfoglaltság, illetve óraszám miatt^eziiőszerint néni tudja megoldani. • \ Dr.iviihailich dyfizŐ ny.r.tanár véleménye szerint a kérdést átfogóbb alapon a minisztériumnak kellene megszervezni. Végül a kar ».eichin-

Next

/
Oldalképek
Tartalom