M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1949. június 10. (337-348)

ger Károly ny.r.tanár javaslatára úgy határoz, hogy ezt a problémát egy évvel késéből időre halasztja, mikor a hároméves terv keretében el készülő uj épület 14-el szaporítja az előadd termek számátw 9. Slnök ismerteti a honvédelmi miniszter urnák f.é.május hd £5-én 15.96<yeln.H.V.sz.alatt a rektor úrhoz intézett leiratát. , A leirat szerint a honvédelem és a haditachnikus-hiány pdtlás^EaeHtew szükségesnek tartja a honvédelmi miniszter a műegyetem egyes sza­kán a haditechnikai tárgyú előadások megindítását*és ezért,kéri, hogy a műegyetemi tantervi reform elkészítésénél ezeknek az előadá­soknak megfelelő helyet biztosítsunk. Az előadások tantervének el­készítésével és a részletek kimunkálásával a miniszter ur a Hadi- technikai intézetet bizta meg, melynek megbízottja ebben az ügy­ben tárgyalni fog a Műegyetemen . Kar megállapítja,hogy a Műegyetemen már most is akkora a férőhelyhiány, hogy nem lát mddot a kérdés megoldására. Fel kéri a dékánt, hogy ebben az ügyben lépjen érintkezésbe a Műegyetem'másik karával. lo. Kínok kéri a kart, járuljon hozzá, hogy dr.Deák Béla egyetemi titkár, ki jelenleg a Vil.fizetési osztály 1.fokozatában van és két év múlva fokozatosan érné el a VI.fizetési osztály 3.fokozatát, ebbe a fizetési osztályba már most soronkivüli kinevezésre előter­jesztessék. A 15.6oo/1947.sz. kormányrendelet £.j--ának / £/ bekezdésében foglalt rendelkezések szerint azt a kiváld minősítésű alkalmazottat, aki fizetési osztályában már legalább 3 évet eltöltött, a közvetlenül magasabb fizetési osztály legalacsonyabb fokozatába soron kivül ki lehet nevezni. Dr.Deák Béla a jelenlegi fizetési osztályban az idén tölti.be a 6. évet ás ezt a fizetési fokozatot soronkivüli előlépé- sek nélkül, rendes besorolással érte el, igv méltányos, hogy egye­temi szolgálati ideje alatt ez alkalommal első ízben, soronkivul neveztessék ki magasabb fizetési osztályba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom