Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1968-1969

1968. november 25. (35-61.) - 1. Egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírása - 2. Az egyetemek szervezeti, tanulmányi, vizsga-és fegyelmi szabályzata - 3. Egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírása (1. napirend folytatása) - 4. Az 1970. évi tudományos ülésszak témája - 5. A külföldi hivatalos szervekkel való érintkezés szabályai

- 19 ­Mégegyszer kérem, ha az idő sürget, akkor próbáljunk olyan fogal­mazásokat adni, amelyek még lo év múlva is jók lesznek, és ha most megadjuk az egyetemnek az Önállóságot, akkor meglátjuk, hogy hogyan él vele. Mégegyszer szeretném Polinszky elvtársat-meggyőzni arról, hogy általában egyetértünk azzal, hogy a műszaki egyetem nagy súlyt helyez arra, hogy ne konzervativ egyetemként tekintsék, hanem ha­ladó egyetemként. Végezetül egy gondolatot hadd mondjak el, szeretnénk alkotó munkára törekedni, amelynek két momentuma van: az egyik az, hogy újszerű, a másik a haladás. Bizom benne, hogy meg lesz az egyetemnek a lehetősége arra, hogy önállóan dolgozzon, hogy a hallga­tók ügyében tényleg felsőbb fórum legyen, akkor felelősségteljeseb­ben tudunk dolgozni. Elnöki A teljes demokratizmus jegyében megkérdezem a tisztelt egyetemi tanácsot van-e még további észrevétel, kiván-e valaki még hozzá­szólni. dr. Kézdi Rrpád tszv.egy.tan. Azt a javaslatot teszem, hogy a bevezető szövegnél az egyetem fogal­mának helyesebb megfogalmazására kapjunk lehetőséget, mert ezt az eddiginél lényegesen jobban meg kell fogalmazni. dr.Petrich Géza dékánhelyettes: Az EpitészmérnÖki Karnak az a kérdése - tekintettel arra, hogy végül sok reflexió halmozódott fel - még egy olvasásra megkaphassa a sza­bályzatok tervezetét. Jelen Lajos szemloszt.vez. Az lool számú kormányrendelet a személyzeti osztálynak előirja, az operativ munkában való részvételt. A Szervezeti Szabályzat vi­szont nem foglalkozik a Személyzeti Osztály kérdésével. Elnök: Kérem ezt felülvizsgálni, Dr. Barta István tszv.egy.tan. Az a kérdésem, hogy a karok véleménye mellett, mely továbbkerül mi történik a tanszékek hozzászólásáival. Ugyanis a karnak az a véleménye, illetve kérése, hogy azok ism menjenek tovább a Minisz­tériumba, Pálfei Pál osztályvezetőé Ezzel kapcsolatban arra is kell gondolni, hogy a minisztériumi kollegáink, akiknek feladata ezek összeállítása, ne kerüljenek lehetetlen helyzetbei Elégséges lesz a kari vélemények összesítése, Nehéz lenne a lol tanszék, sok esetben ellentétes véleményét mind áttanulmányozni, mem beszélve a felsőoktatási intézmények összes tanszékéről. dr.Kalászi István dékánhelyettes: Magunk részéről ugy állitották össze a javaslatokat, hogy saját sza­vainkkal, ugyan, de a karhoz tartozó tanszékek véleményét egyesitették. Elnök: Mi csak a karok véleményét küldjük tovább, de ha a Minisztérium kivánja elküldjük a tanszékekét is. \ < Vi.zr

Next

/
Oldalképek
Tartalom