Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1965-1966

1965. november 29. (39-68.) - 1. A BME szervezeti és működési szabályzata - 2. Egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírása - 3. Javaslat Állami Díj kitüntetésre - 4. Az 1965. évi felvételi vizsgák tapasztalatai

Felkéri dr.Herozeg István jogtanácsost, hogy esetleges jogi vitákban legyen a Tanács segitségere. Külön köszönetet mond Pálfqi Pál elvtársnak, az Oktatási Osz­tály vezetőjének, aki az anyag megfogalmazásában és végleges formábahozásában, valamint az oktatási ügyekkel foglalkozo albizottság munkajában tevékenyen résztvett. Elnök rámutat arra, hogy az Egyetem az elkövetkezendő évek­ben bizonyos szervezeti változásokon fog keresztülmenni és nem lenne célszerű a Szervezeti Szabályzatot évenként módo­sítani, ezért ugy határoztak, hogy általános fogalmazásokra törekszenek. Az ügyrendben viszont pontosan feltüntetésre ke­rülj hogy milyen karok vannak, mik a feladataik, valamint a dékánok, rektorhelyettesek feladatai, az ügyrendben könnyebb változtatásokat létrehozni, ha ez szükségesnek mutatkozik. Kéri, hogy először általánosságban tegyék fel a kérdéseket, majd később paragrafusonként kell vizsgálni az anyagot. Erre azért van szükség, mert a részletek változtatására vonatkozó Írásos anyag már beérkezett. Dr.Varga Józse f dékán: Észrevételezi, hogy nem irja elő a tipusszabályzat, hogy idegen nyelven is meg kell adni az Egyetem nevét. dr.Elek Ti bor prof.: Kérdése, hogy az eltérések a Művelődés­ügyi Minisztérium által kiadott tipusszabályzatától véletlen­szerűségen alapszik, vagy átgondolt differenciákat kiván az Egyetem tjenni. Er.Varfta Józse f dékán:, Az 5.§. előirja, hogy a rektort - az egyetem oktatoi közül - a Minisztertanács bizza meg, A rek­torhelyettesekre elő van irva, hogy a professzorok, vagy do­censek közül. Ebben ellentmondást lát, hogy a rektor bárme­lyik oktató lehet. További észrevétele t hogy ahol a gazdasá­gi szervekről van szó, a szociális intézményekről nem kelle­ne emlitést tenni? Egy másik kérdés, hogy a 15.§-ban a dékánt 3 évre bizza meg, nem kinevezi. Továbbá a 22,§. szerint: "Ha valamely tanszék több karon végez oktatási feladatot és az általa müveit tudományág nem a része a karokon oktatott tudo­mánysakoknak és szervezeti szempontok ezt indokolják, akkor az ilyen tanszék nem tartozik a karok keretébe," Ezek sze­rint a matematika, ábrázoló tanszékek központi tanszékekké válhatnak. dr.Szebényi Imr e dékánhelyettes: Két problémát vet fel, az egyik a hatálybalépéssel kapcsolatos. A 12o/1965.sz. alapren­delet kimondja, hogy az utasítás a közzététel napján lép ha­tályba, ezzel egyidejűleg a régebbi hatályát veszti. Kérése, hogy a szavazás a régi, vagy az uj rendszer szerint menjen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom