Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1964. december 18. (64-84.) - 1. Az egyetemi tanácsülések kezdete - 2. Az 1963/64. tanév szakmai gyakorlatai - 3. A külső megbízásokból származó fejlesztési járulék 1965. évi költségvetési tervezete

- 2 - , dr.Petrik Olivé r rektorhelyettes: Az I.éves hallgatók szak­munkagyakorlatával kapcsolatban az a megjegyzése, hogy a jelentkező ellentmondás feloldására, gépműhelygyakorlat be­vezetését javasolja, ez a Vegyészkarra nem vonatkozik, csak a másik két karra, mivel a Vegyészkar célkitűzéséből kifolyó­lag ez neia indokolt. Elnök : A hozzászólások megtételére kéri fel a Tanács tagjait. Markovits Eleimé dékánhelyettes: Hangsúlyozza, hogy a Vegyész­kar éppen a gépészeti jellegű üzemi gyakorlatok célkitűzését javaiolja az I.évesek részére. dr.Petrik Olivé r rektoiiielyettes: Előbbi kiégészitése igy tárgytalan, marad az eredeti fogalmazás az anyagban. dr.Elek Tibo r prof.: Három kérdése lenne. Az egyik, hogy a gépészkari anyag 6. oldalán szereplő kitétel, hogy a hallga­tóságnk bekapcsolódása az üzemi KISZ munkába nem javult, ­ez a megállapítás a másik két kar anyagából miért hiányzik, vagy esetleg más a kar észrevétele. A Vegyészkar anyagának 5. oldalán szerepel, hogy az üzemi instruktorok bizonyos te­kintetben hátrányos helyzetben vannak, a tudományos kutató munka területén. Kérdése, mivel a Vegyészkar talált már rnlyari megoldást, hogy az instruktorok mellékfoglalkozásként üzemhez is kerültekj ezt a munkaviszonyt miért nem lehet felhasználni üzemi problémák megoldására. Vizsgálták-e már ennek a lehető­ségét a karon. A Villaaoskar anyagának 3. oldalán szerepel az a kitétel, hogy az üzemgazdasági tanszék részvétele a ter­melési gyakorlatokban nem volt sikeresnek mondható, mert prog­ramúkat nem lehet szervesen összeilleszteni a szakmai program­cél. Kérdése ezzel kagcsckatban, hogy a gyakorlatok előkészíté­sénél történtek-e erőfeszítések a két program összeilleszthe­tőségére. Az ai^rag 7. oldalán szerepel, hogy a kar üzemi la­boratoriumok létesitésére helyezi a fő súlyt. Ebben az eset­ben az üzemgazdasági tanszék programja még nehezebben lesz beleilleszthető a szakmai programba. Markovits Elekn é dékánhelyettes: Elek elvtársnak válaszolva megjegyzi, hogy a 14 üzemi instruktor közül háromnak volt fél­állása, a többiek is résztvettek az üzem munkájában, de ez a munkanem volt kimondottan tudományos jellegű. dr .Frigyes Ando r dékán: Az Üzemgazdasági Tanszék kezdeménye­zését a kar kísérletképpen bevezette. A rendelkezésre álló idő azonban kevés volt ahhoz, hogy heterogén feladatokkal terheljük a hallgatókat. A tapasztalat azt mutatja, hogy az előkészités megtörtént, előadásokat, ismertetéseket tartot­tunk, azonban a sokirányú elfoglaltság a hallgatók energiá­ját szétforgácsolja, ezért javasoljuk az üzemgazdasági fel­adatok elhagyását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom