Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1962-1963

1962. november 5. (1-5.) - 1. Egyetemi tanári, docensi pályázatok kiírása - 2. Juhász Kálmán tiszteletbeli doktorrá avatása

/ 3 ­Dr.Benedikt Ott ó professzori Véleménye szerint ehhez 24 órai haladék kevés. A Minisz­térium előtt felvetette-e a rektor ennek a kérdésnek a fontosságát, ha nem, ugy vesue fel és kérjen még haladékot* Elnök i Minden évben ebben az időpontban történik felterjesztés. A múlt héten csütör­tökön kaptuk a Minisztériumtól felszólítást a jövő évre kiirandó pályázatokat illető­en. Az uj szempontokat másnap rendkivüli ülésen megtárgyaltuk* Dr. üenedikt Ott ó professzor: Vita tárgyát képezi, hogy mi felel meg jobban az oktatás struktúrájának, a 2o %, vagy az elő-dási órák számából történő kiindulás. Egyéni véleménye, hoy csak az előadási órák szám^ lehet a kiinduló pont, mert a pro.eeszo­rok és docensek főfeladata az előadások tartása* Tehát a tanszékek pnf« és docensi igénye kell hogy megfeleljen nz előadások számána* Függ ez természetesen az előadások tárgyától, hogyan, milyen gyorsan fejlődik, vagy lassan, mennyire modernizálódik, vagy noEgyetért rektor elvtárssal, ho;,y ez e. 2o % irányelv, s ez nem mond ellent annak, amit Csáki elv árs mondott, hogy a tanszékek éa a karok között ugy kell elosztani, hogy z előadások számának .aegfeleljen. Ezt azonban három n p .latt megvizsgálni nem lehet akár 2o akár több, vagy kevesebb száz-lókról van szél.Az uj lehetőségekkel élve kell a megfelelő stf.tusz igényeket beadnunk. És hu. ugy van, ahogy a rektor kifejtette, hogy évek óta ez a gyakorlat, akkor a Minisztérium joggal követelheti tőlünk, bár i L jen nehéz ilyen rövid idő alatt ilyen fontos kérdésekben dönteni, és ez csak a hibák forrása lehet. A kari tanácsülésen maga sem vett részt, mert nem tudta, hogy van. Helyes lenne, ha mindezeket a szempontokat a rektor felvetné a Minisztérium felé és hosz­szabb h.táridőt kérne* Mint ahogy a rektor emiitette, a karoknak tisztába kell lenni a káderhelyzettel, ezt ismerik is a karokon belUl, de szakmún belül már nehezebb a ­kérdés, ez tudománypolitikát igényel, s ezt 5 nap alntt megvizsgálni nehéz* Reméli, hogy az egyetem"Szerveinek e jogos kérése meghallgatásra ta&l* Rektor t Nem sok reménye van arr , ho y u, abb haladékot kapnunk a Minisztériumtól* De nem is látja ilyen sötétnek a helyzeteit* U nt mondotta a minisztérium nem közölte, hogy pénzügyi szempontból a 2o /ó-ra való felfejlődés milyen ütenben történik* Uj stá­tuszhelyekről kell a iünisztériuimak gondoskodni és a javaslatokat ezután fogj a Pénzügyminisztériummal megtárgyalni, amikőris d ntenek a végleges számokról* A státuszhelyeket ki kell harcolni és ez vonatkozik nemcsak az oktatókra, hanem a nem okt tókra is, amiben országos viszonylatban a ISiszaki Egyeteiu voi legrosszabbul ellát­va* Dr.Barta -István rektorhelyettes: A villamoskar javaslatát a 2o % éa az előadási órák számán ~k figyelembevételével állította össze, ez kifejezésre jut z egyes tanszékek megoszlása között is. Hogy helyes-e a 2o %, erről vitázni lehet, véleménye szerint ez egy lassú ktimeenflhislr biztosit, különösen a kívülről jövő megfelelő tudományos fokozattal biró, de egyetemi gyakorlattal nem rendelkezőket illetően. A villamoskaron a következő években 5o-8o %-OB további fejlődés várható, uj ágazatok keletkeznek, amelyek az előadások számút növelik. Tehát h- sikerült is a 2o /»-ot elérni a későbbiek­ben hasonló nagyságrendben további növedekést kell nujd végrehajtanunk. További uj státusz helyekre lesz szükség éa ha most nem lépünk fel megfelelő igénnyel, jövőre nagyobb lépésekre van szükség* Véleménye szerint a 2o % megvalósitásét az egyetemiek szorgalmazni kell, mivel a Pénzügyi szervek ezt a számot úgyis lefelé fogják nyomni. Egy szempont elkerülte a Minisztérium figyelmét. Az uj státuszhelyekre a tanszékeken már meglévőket nevezi ki. Mi történik azok szabadon hagyottstátuszával. Ennek leszö­gezése is szükséges.

Next

/
Oldalképek
Tartalom