Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1962-1963

1962. november 5. (1-5.) - 1. Egyetemi tanári, docensi pályázatok kiírása - 2. Juhász Kálmán tiszteletbeli doktorrá avatása

3266/1962 J eflyzőkönyv. készült az Egyetemi Tanács 1962. november 5-én tartott ülésén Jelen vaxmak | Dr. Gruber József rektor, elnök dr.Leitner Ferenc rektorhalyettes, Dr fBarta István rektorhelyettes, Vajda Lázár rektorhelyet les, dr.Rácz Elemér dékán, Dfc. Kozma László dékán, Dr,Varsányi György dékán, Dr.Benedikt Ottó prof. Pb részéről, Dr.Varga József professzor, dr.Csáki Frigyes professzor, Dr.Erdey László professzor, Dr.Rázsó Imre prof* Sz.B. elnök, Ladányi Antal könyvtár-igazgató, Főcze Lajos KILjZ Vb.titkár, Jegyzökönyvet vezeti: Numeskéri István t ruVcatitkár Elnök üdvözli a megjelenteket, az iLyetemi TanácsUlést megnyitja. Tanács tárgyalja az egyetemi tanári es docensi pályázatok kiírására készített kari javaslatokat. Dg.KpZma Lászl ó dékáni ismerteti a Villamosmérnöki k r javaslatát. A javaslat kidolgozásánál abból az elvből indultak ki, hogy a jelenlegi h*llgatói létszámok mellett milyen össz-okUtól létszámra van szükség. Figyelembe vették azt is, hogy a professorok és docensek létszáma 2o Ava legyen íz össz-oktatói létszám­nak. Ezen számok ismeretében a kar jelenlegi helyzetében 265 oktatóra van idénye, amiből a lektorok számát levonva 25o okt tó marad a kar 16 tanszékére. A javas­lat mellékleteként szereplő három kimutatás pontosan érzékelteti a kar igóqyét. Elnök i A 3.sz. ki.nut tásb n . zereplő professzori- ocensi számok - véleménye sze­rint kissé túlzottak. Dr^Kozma Lászl ó dékánt Nem lomé helyes ezt egységesíteni, miután vannak 25-3o fős előadások és vannak 5oo főt magában foglaló elő dások. Vannak szakelőadások, ahol az oktatónak állandóan képeznie kell migát és vannak olyan tárgyak, ahol lsssubb a fejlődés és több ideje van az oktatónak. Dr. Varsányi Györg y dékáni véleménye szerint elsősorban azt koUenne tisztázni, hogy a pályázatok betöltésénél - az irányelvnek megfelelően - ragaszkodni kell-e a tudorolnyos minősítéshez. Elnök i A javaslatokat személyek nélkül kell elkészíteni. dr.Csáki Frigye s professzori Véleménye szerint ez tipikus esete aniuk, ho^y orvosi műhiba történt ennek a dolognak a tárgyalásánál. A árom kar anyagához nem tud hozzászólni, mert csak most kapta kézhez, igy nem volt ideje azokat átnézni. Kéri a rektort, próbáljon a Minisztériumtól ujabb reális haladékot kérni, amikor is a karoknak, a Pártszervezetnek és az illetékes szerveknek módjukban lesz az anyagot alaposabban megtárgyalni, illetőleg előkészíteni. Ellenkező esetben csak kapkodás V

Next

/
Oldalképek
Tartalom