Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét gazdasági fejlődése 1700–1850 (Kecskemét, 1994)

II. Állattartás

Az értékesítésre kerülő marhák között megkülönböztetett figyelmet kaptak már a korábbi évszázadokban is a göbölyök, a hízott marhák. Te­kintettel arra, hogy ezeket lényegesen magasabb áron tudták értékesíte­ni, a göbölytartás, meddő tehenek, ökrök, tinók felhízlalása csaknem külön foglalkozásnak minősült, bár kétségtelen, hogy néhány göböly tar­tására több gazda is vállalkozhatott. A XVIII. század derekáról fennma­radt egy erre vonatkozó rövid, valószínűleg nem teljes kimutatás. E szerint a kecskeméti gazdák közül Bócsán 3 fő 158 db., Köncsögön 2 fő 97 db., Monostoron 6 fő 53 db. és Szentlászlón 34 fő 880 db. összesen tehát 39 gazda 1188 göböly ökröt tartott. 318 Tekintettel arra, hogy a takarmányter­mesztés még igen kezdetleges állapotban volt, a göbölyöket is nagyobb­részt a közös legelőkön tartották, és így sok gazda érdekeivel ütközött felhízlalásuk. Éppen ezért folyamatosan a jelentősebb társadalmi feszült­ségek egyik gerjesztője lett a göbölytartás, illetve az ebből származó nem csekély haszon. A legelők fokozatos zsugorodása miatt a választott közön­ség 1823-ban úgy döntött: „mivel a göbölytartás a városnak eleitől fogva kárára volt, ez egyáltalán eltöröltessen." 319 Ezt a követelést a magisztrá­tus úgy látszik komolyan figyelembe vette későbbi döntéseinél. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy két évvel később ugyancsak a választott közönség azt követelte a tanácstól, hogy „Az ágasegyházi pusztában lévő göböl járás göbölnek nem léte végett árendában kiadattasson." 320 E szűkös adatsor is érzékelteti, hogy részben a külföldi kereslet csök­kenése miatt 321 milyen nagyarányú visszafejlődés tapasztalható e téren. Külön is ki kell térnünk arra, hogy a szarvasmarhák a helyi húsellátás­nak jelentős hányadát alkották. A legrégebbi feljegyzéseink is dokumen­tálják, hogy a hódoltság utolsó évtizedeiben is két mészárszék biztosította folyamatosan a város lakosságának húsellátását. 322 A XVIIL század folya­mán pedig már négy mészárszéken biztosították a folyamatos húsmérést még a háborús években is. 323 Az élőállat és a különféle húsok árának ala­kulására itt részletesen nem térhetünk ki, annál is inkább mivel ezek részletes feldolgozása az 1662-1790 közötti évekből rendelkezésünkre áll. 324 Tekintettel arra, hogy a helyi árak alakulásáról a későbbi évtize­dekből nincs feldolgozás, célszerű egy rövid összesítést mellékelni a re­formkor végéről. 326 (L. XIII. táblázat.) Bármilyen röviden is, de ki kell térnünk a szarvasmarhák hasznosítá­sakor a bőrtermelésre, amelyről gyakorta elfeledkeznek, pedig részben jelentős exportcikk volt ez hosszú időn át, részben pedig az tette 318 819 320 321 322 323 ÍV. 1504. y/ 34. IV. 1503. a/ 1823. január 27-i jegyzőkönyv 2. pontja. IV. 1503. a/ 1825. május 25. GAÁL László is kiemeli munkájában, hogy ezekben az évtizedekben csökkent a ma­gyar szarvasmarhaexport. 1966. 256. IV. 1508. d 1662-től. TV. 1510. g/ 1693-tól. 324 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: 1985/b 159-320. IV. 1510. hl 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom