Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései (Kecskemét, 1993 [!1994])

Nemzetiségpolitika Magyarországon - 1945 - Földreform és belső migráció

olyan helyzetben, amikor a helyi önkormányzatok maguk is létszámhiánnyal, az élet újraindításának gondjaival, és az igazolási eljárások befejezetlensége folytán számos más problémával is küzdöttek. Hatásköri vita alakult ki a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Népgondozó Hivatal és a vele csaknem egyidőben - június 22-én -, a Földművelésügyi Minisztérium 6342/1945. sz. elnöki rendelete által életre hívott Országos Földbirtokrendező Tanács Telepítési Hivatala között is. A miniszteri rendelet ez utóbbi szerve­zetet is azoknak az igényjogosultaknak, akik lakóhelyükön nem jutottak földhöz, az ország más területein történő letelepítésével és földhöz juttatásával bízta meg. Éppen ezért az OFT Telepítési Hiva­talának megalakulásától kezdődően vita tárgyát képezte a két szer­vezet között a telepítési jogkörök tisztázatlansága. S ezen valójában az a kiegészítő rendelkezés sem segített, amely 1945. július 2-án a „telepítés egyöntetűvé tétele, valamint egyéb más célszerűségi okokból a kitelepített fasiszta németek helyébe történő letelepítést a Népgondozó Hivatal hatáskörébe utalta". Ezzel együtt leszögezte azonban, hogy „nevezett hivatal a földbirtokrendező testületekkel a legszorosabban együttműködni, s a telepítések végrehajtása során azok véleményét kikérni, kívánságait figyelembe venni köteles." A telepítési tevékenység ily módon való megosztása következ­tében az Országos Földhivatal telepítési ügyosztálya a nagyobb ingatlanok betelepítését, a szorosabb értelemben vett földbirtok­politikai célú telepítések végrehajtását kapta. 116 A két szervezet munkájának elvi síkon való összehangolására nem került sor. A hivatalok egymás mellett, illetve sokszor egymással szemben igye­keztek saját elképzeléseiket érvényesíteni. A látszólag preztízs okokból vívott harcnak valójában szakmai, politikai indítékai vol­tak. Míg a Földművelési Minisztérium általában a szakmai szem­pontokra helyezte a hangsúlyt, addig a Kommunista Párt befolyása alatt lévő Belügyminisztérium ebben a kérdésben is a már jelzett politikai célokat tartotta szem előtt. így a német nemzetiségű lakos­ság nemzethűségi szempontból történő felülvizsgálatához és a belső telepítések összekapcsolásához - a mezőgazdasági termelés jelentős mérvű visszaesése révén is - elemi érdeke fűződött. 117 116 BKMÖL. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Földbirtokrendezó Tanács Kecskeméti Tárgya­ló Tanácsa. 72/1945. 117 Vannak azonban adataink arra is — ezeket a későbbiekben idézzük -, amikor a Népgondozó Hivatal munkatársai emeltek szót a Földmüvelésügyi Minisztérium kiküldöttjeinek túlkapásai ellen. A hatáskörök tisztázatlansága, ebből adódóan az állandó rivalizálás, valamint mindkét szakigazgatási szervnél a közvetlen pártutasítá­sok érvényesülése, a közös, összehangolt munkát teljes egészében megakadályozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom