Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései (Kecskemét, 1993 [!1994])

Nemzetiségpolitika Magyarországon - 1945 - Földreform és belső migráció

juttatási átlag 8 kat.h. volt. A fölosztott földeket a Volksbund- ta­goktól történt elkobzás útján biztosították. A háború nemcsak a bukovinai székelyeket tette az országutak vándorává. Nagy számban tartózkodtak az országban az 1937. december 31-i határon kívül eső területekről érkezett menekült közalkalmazottak, önként vagy egyéb okokból távozott magyarok, deportáltak, idegen állampolgárok és hadifoglyok. Ellátásuk, elszál­lításuk érdekében, valamint a „fasiszta németek kitelepítésének" végrehajtására hozta létre a kormány 1945. május 10-én a Népgon­dozó Hivatalt. A kormány 1945. május 4-i ülésén tárgyalta az előterjesztést. Erdei Ferenc belügyminiszter már bevezetőjében is hangsúlyozta, hogy a rendeletnek fontos része a „svábság kitelepí­tése", de esetleges visszahatásai miatt csak a fasiszta németek kitelepítéséről „beszéljenek", illetve ne szabályozzák pontosan a Népgondozó Hivatal kitelepítési tevékenységét. Ennek megfelelően a kezdeti időszakban a Hivatal kifejezetten szociális feladatokat látott el. Hatáskörének kiterjesztéséről az 1945. július l-jén kiadott 3820/1945. M.E. sz. rendelet - amely a német nemzetiségű lakosság nemzethűségi szempontból történő felülvizsgálatát is rábízta ­intézkedett. 114 A vizsgálatot bizottságok végezték, amelyek elnökből és a helyi viszonyokat jól ismerő két tagból álltak. A bizottságok tényleges munkájukat szeptemberben kezdték meg. Annak függvényében, hogy az illető milyen minősítést kapott, a Népgondozó Hivatal internálhatta, az ország más területére telepíthette, összeköltöztet­hette, vagy vagyonelkobzással sújthatta az érintetteket. Az egyes önkormányzatok az eljárások folyamán statiszta, illetve kiszolgáló szerepre kényszerültek. A Belügyminisztérium július l6-án utasítot­ta a főispánokat, hogy Iványi Jenő - a Népgondozó Flivatal telepí­tési főosztályvezetője - részére tegyék lehetővé az „összes közigazgatási szervek hatékony segítségét, különös gonddal és azonnal vizsgálja meg azokat a panaszokat, amelyeket e vonatko­zásban a közigazgatási szervek működése ellen tesz, és a szüksé­ges intézkedéseket (felfüggesztés, fegyelmi, vizsgálat stb.) a kifogásolható tisztviselők ellen soron kívül tegye meg". 115 Sem a törvény, sem a rendelet nem biztosította a jogorvoslatot a helyi társadalom, illetve a helyi közigazgatás számára. A Népgondozó Hivatalt nemcsak a közigazgatás „minden eszközzel történő" támo­gatása, de az egyoldalú panasztétel joga is megillette. Mindez egy MOL. J.Gy. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1945. május 4. - Magyar Közlöny, 1945. 65. sz. 115 BKMÖL. Bács-Bodrog megye főispánjának iratai 467/1945.

Next

/
Oldalképek
Tartalom