Tóth Ágnes: Telepítések a Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945–1948 - Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek 5. (Kecskemét, 1989 [!1990])

Bács-Bodrog vármegye 1944 őszétől 1945 decemberéig

Lengyel, Csibrák, Kurd, Gyönk községekbe és a Szekszárdhoz tartozó Lencse—pusztán vannak átmenetileg elhelyezve körül­belül 80 család, mintegy 300-320 személlyel. Az lenne a kívánságuk, hogyha lehetséges, ők is visszatelepülnének a Csonka vármegye területére. Legnagyobb részük fogattal ren­delkezik, és szarvasmarhája is van még sokaknak közülük." 32 Az alispán azonban a vármegye helyzetére való hivatkozás­sal megoldhatatlannak tartotta a kérés teljesítését. A Bács-Bodrog vármegye területén kialakítandó egységes székely tömb elképzelése, a népcsoport képviselői által 1946 október 15-én aláírt, s a miniszterelnökhöz fölterjesztett beadványukban fogalmazódott meg teljes határozottsággal. 33 Nem az első kísérlete ez a bukovinai székelyeknek ön­sorsuk intézésére, hisz a Telekihez 1940 őszén elküldött beadványban is hazatelepítésükre vonatkozó kéréseiket vették számba. Az 1946 őszén kelt kérvényükben gazdasági jellegű kéré­seik, követeléseik mellett az egy tömbben történő letele­pedésükkel kapcsolatos elképzeléseiket írják le. Gazdasági jellegű kéréseik közül, a Bukovinában maradt vagyon beszámítása az itteni juttatásokba, a vagyontalanok földjuttatási átlagának felemelése, s az adókedvezmény 15 évre történő kiterjesztése a legfontosabb. A beadvány második részében az egy tömbben való letele­pítésükről szóltak: "A bukovinai székelység 200 évig egy tömbben élt és példátlanul ellenállt minden idegen be­hatással szemben. Ezért akartak belőlünk hidat építeni 1941-ben Csonka Magyarország és a Székelyföld között Erdélyben. Ezt azonban sem akkor nem találtuk megfelelőnek, sem most. Mi bármilyen megoldást örömmel és hálával foga­dunk, de szeretnénk, ha a bukovinai 5 egység — ha távolabb is egymástól — megmaradhatna 5 egységben, hisz köztudomású, hogy a tradíció /hagyomány, lelkület, nótakincs/ születéstől kezdve összetartja és bárhová is elviszik egymástól, mindig visszavándorolnak a többiekhez. Ezért van az, hogy a Felső­bácskában maradt székelyek vándorolnak Tolnába és Baranyába és onnan vissza, s ugyanúgy a Tolnában lévő székelyek átjár­nak Bácskába, ameddig meg nem találják a kívánt tömörí­tést". A tervezet további részében fölvázolták a menekülés következtében szétszóródott falvak tartózkodási helyét, és javaslatot tettek az egy tömbben való letelepedésük meg­oldására. A telepítési tervnek ez a része táblázat segít­ségével tekinthető át legegyszerűbben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom