Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

A HADSEREG ÖKREINEK TELELTETÉSE 1695. december 8.-március 31. Anno 1695. die 8. Decembris. Pro intertentione hoztanak az nemes vármegye limitaciójából reánk 206 császár ökreit. Item 1696. die 18. Januarii hoztanak reánk azon császár ökrei közül 44. 31. Mártii. 2 órakor ismét hoztak az intertenendre nro. 50. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1695. 3. PORCIÓKIVETÉS ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE 1695 Contributio ratione portionum quanti alionumque necessario administratorum pro anno 1695. judice primario Luca Böde. Budai perceptor Hockbart Mihály uram kezéhez adminisztráltunk száraz portio pénzt, kit az nemes vármegye reánk limitált Flor. Rh. nro. 2.930, den. 60. Vacans portio Rabutin generalis és stáb részére 194 [egység] Flor. Rh. nro. 8.730. Gyuláról Tömösvárra törökök deportálása: Ökröket adminisztráltunk nro. 440 Lovakat nro. Ökreink odavesztenek nro. 120 Szekereink nro. 88 220 szekeresk lévén az szekerekkel, fizettünk nekik tall. 840. Búzát, abrakot Pestre hordattunk pesti mérőt 500 BKMÖL IV. 1504/a. I. 171. AZ ADÓBEVALLÁSKOR HASZNÁLT ESKÜFORMA 1695. Formula juramenti ratione bonorum quorumcunque et cuique commissorum et possessorum. Az Atya, Fiú, Szentlélek s teljes Szentháromság egy bizony örök Isten téged úgy segéljen, úgy áldjon meg, s úgy üdvözítsen, hogy minden névvel nevezendő jó­szágodat, valamelyek birtokodban vannak, avagy reá számot tartasz, akár felesé­gedé, akár fiadé, akár leányodé, akár vödé, akár menyedé, akár mi névvel neve­zendő atyafiadé, jóakaródé légyen, akár lábasmarha, az egy jármos és hámos marhádon kívül, akar minemű pénzbeli jószág és ezüst portéka légyen az, me­lyekre számot tartasz, és akar minemű jószág légyen az, melyeket vettél és eladni valók, minden kigondolható praktikákat és mesterségeket félre tévén, igazán megmondod és az becsületes városnak az vadszámot azon jók iránt befizeted.

Next

/
Oldalképek
Tartalom