Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

M. Ulfeld uram számára vévén lovászmester uram 4 ökröt, adtam érettek tall. 130, id est százharminc tall. Adtam az usobanyi portiok exolutiojára fl. Rh. 3.219, faciunt tall. 2.146, mely­ben adtunk 12 polturában jött garasokat nr. tall. 395 és 4 máriás garast, kimenvén tőlünk 11 polturában és egy pénzben, vesztettünk rajta tall. 21 és máriás garast. 2-do. Adtunk belé 1.200 [db.] 35 polturában jött bomlott forintot, mely az introitusban csinált tall. 700, az exitusban lett tall. 600, kimenvén 3-3 garasban. Vesztettünk rajta tall. 100, az két félében vesztettünk tall. 121, gr 4 máriásos. In toto: kárral együtt fizettünk ki tall. 2.270,5, gr. 1,5 az feljebb írt 2.146 tallérok helyett. Summa: tall. 2.270, gr. 4,5. Summája az egész adónak és portiónak: exitus tall. 5.564, gr. 3, polt. 5 az szol­gák bérin kívül. BKMÖL IV. 1508/c. 1695. A kötet lapjai számozatlanok. HOSSZÚFUVAR FELJEGYZÉS 1695. október-november Anno 1695. diebus antumnalibus (sic!) 8-bris - 9-bris. Az nemes vármegyétől reánk limitált lisztből Szegedre hordottunk alá az őfel­sége hadainak számokra 1.283 mázsát és 32 fontot az quietantia szerént, ígérvén reája viceispán Sőtér Ferenc urunk őkegyelme minden mázsáért flor. 3,5, de azután ismét alászállott csak három forintokra, melyeknek limitált árából die 19. Április Budán fenn lévén viceispán uram assignatioja szerént percipiáltunk az nemes vármegye perceptorától Horbart úrtól flor. Rhen. 3.000, id est háromezer német forintokat. Exitusa: Ezen említett számú forintokból erogáltunk igyekezetünk szerént azon szegénységnek, kiknek ökreik s szekereik gyulai törökök Tömösvárra való de­portálásának idejekor odavesztenek, úgymint ökrök nro. 120, szekerek nro. 89. pótolván valami részben kinek-kinek kárát, út in protocolo pro anno 1695 conscripto series demonstrat. BKMÖL IV. 1510/i. 1695. 11. KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEKRŐL ÉS KIADÁSOKRÓL KÉSZÜLT FELJEGYZÉSEK 1695. november 26.-1696. március 12 Anno 1695. 26. Novembris. Az 20 napig való német tartásért, id est 60 portioért Szabó Bálint uramnál levő leitmannyal allordára menvén, fizetett talleros negy­vennyolcadfél, reánk vetve nolle, velle az püspökös pénzeket 12 polturások sze­rént, öt polturája híján. Exitusa: Szent Királyi Jánosnak csikó árába fizettünk tall. 39, tudván úgy a pénzt amint kezünkbejött: mely most csinál, tudván 11 polt, az garasokat, tall. 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom