Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

AZ ADÓK ÉS A FÖLDESÚRI CENZUS KIFIZETÉSE 1695. szeptember 28.-1696. március 3. Derékadó exitusa: Die 28. 7-bris 1695. Adtam m. gróf Kohári István uaink nagysága számra járandó derékadóra, az nyolcszáz tallérok helyett tall, tizenkétszázat, melyeket percipiált n. Vaicsár Ist­ván urunk őkegyelme Máté Kováts és Bede János uriméktúl. Summa tall. 1.200. Die 18. 8-bris 1695. Item m. gróf Kohári István urunk őnagysága számára já­randó adóra Rákóczi Ferenc, Báthori Gábor és Vesselényi Pál uraink részérül fl. H. 190, faciunt tallérul százöt tall. gr. 3, d. 10, melyet assignáltak kezéhez önagyságának rimaszombati Che Gergely uraiméknak. Summa tall. 105, gr. 3, d. 10. 8. 7-bris 1695. Az t. posonyi apáca asszonyok számára járandó adóra adtam tall, nro. 212 az honoraiummal együtt, melyet Gyarmati János urunk assignait kéz­hez. Summa: tall. 212. Nemzetes Vai Ábrahám uram számára járandó adóra adtam fl. H. 25, faciunt tall. 13, gr. 5,d. 10. Derékadó exitusa az portiora az itt való quartélyosoknak: Die 2-a X-bris 1695. N. gróf Zichy István őnagysága 7 portiora defalcatiora ad­tam fl. Rh. 300, faciunt tall. 200, melyet percipiált őnagysága. Id est tall. 200. Die 13. 9-bris 1695. Adjutáns uramnak adtam fl. Rh. 10, faciunt tall. 6, gr. 4, melyrül adott quietantiat. Die 25. 9-bris 1695. Profiant mester uramnak adtam f. Rh. 40, faciunt tall. 26, gr. 4, melyrül adott quietantiat. 26. 9-bris 1695. Kapitány Laidmone uramnak adtam fl. Rh. 391, faciunt tall. 266, gr. 4, melyrül adott quietantiat. Gróf Ulfeld vice colonellus urunk számára adtam tall. 200 portiojára, minthogy mind tizekét polturással fizetvén, azt quartélymester uram tizenegy polturában vette fel, vesztettünk rajta tall. 16, gr. 4. Faciunt in toto tall. 216, gr. 4. Die 25. 9-bris. Quartélymester uramanak adtam tall. 100, melyrül quietantiat adott. Káplár uramnak adtam 3 portiojára fl. Rh. 114, mellyel plenarúl kifizettük. Faciunt tall. 76, kirül quietantiánk vagyon. Die 4 Januarii. Ulfeld uram őnagysága portiojára vett fel Márton deák uram fl. 400 Rh, melyet olyan tizenkét polturásbúl fizettünk ki, mely minekünk is tizen­egy polturában ment ki. Fl. Rh. 400 faciunt tall. 266, gr. 4. Vesztettünk rajta tall. 22, gr. 1. Faciunt in toto. Tall. 288, gr. 5. Die 9. Mártii. M. gróf Ulfeld uram számára vett lovászmester uram 4 ökröt, me­lyeknek az árokban adtam tall. 120, id est tall, százhúszat, melyről auditor uram adott quietantiat. Item die eodem. Ulfeld uram őnagysága cselédje szükségére adtam tall. 200, id est tall, kétszázat, melyrül quartélymester uram adott quietantiat. Die 13. Mártii. Adtam kapitány Lajdmont uram kezéhez egy vacans portioért hat hónapra, és az 6 draganyos 25 napot elmulatván novemberben tall. 63, id est hat­vanhárom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom