1956 Bács-Kiskun megyében - Forrásközlemények 10. (Kecskemét, 2006)

DOKUMENTUMOK

ra a személyi kultuszt és annak maradványait. A tiszta lap kérdése azt jelenti, hogy mindenki a saját területén végezzen számadást. Nézzen körül, hogy ezen a területen hogyan hajtják végre az értelmiségi határozatot, vannak-e olyanok, akik ezt gátolják. Foglalkozott a Losonczy [Géza]-Friss [István] vi­tával is. Nem tartotta szerencsésnek Friss elvtárs cikkét. Ez elvileg nagyon közeljár Matusek [Tivadar] elvtárs cikkéhez. Mód elvtárs ezután feltette a kérdést, hogy miután jó a júliusi kiinduló­pont, hogyan menjünk előre. Előrehaladásunkat meggátolja, ha nem számo­lunk le munkánkban a sztálini etatista módszerekkel, ha bátortalanul botorká­lunk az új úton. Az egész nép ereje legyen a biztosíték, hogy hazánkban ne térhessen vissza a személyi kultusz, a dogmatizmus és a szektáriánizmus. A vitaindító előadáshoz elsőnek Ember János, a Kísérleti Gazdaság ve­zetője szólt hozzá. Hangoztatta, hogy sokkal többet gondolkozzunk és keve­sebbet kopírozzunk. Úgy gazdálkodjunk, hogy tartsuk szem előtt adottsága­inkat. Sokan vannak még, akik lefelé kiskirályok, felfelé pedig hajbókolok. Lengyel Zoltán megyei bíró elítélte egyes funkcionáriusok úgynevezett „kito­lási politikáját", amely az értelmiségieknél szellemi pangáshoz vezetett. Ér­telmiségünk legyen az előrehaladás motorja, s ezért teremtsük meg azokat a munkakörülményeket, amelyek közt jól tudnak dolgozni. Dr. Toponári Fe­renc járási állatorvos hangoztatta, az értelmiség fizetésében helyt kell adni az anyagi érdekeltségnek. Kifogásolta, hogy a napi politikát visszük az iskolába, ezért a nevelők gyakran kénytelenek a tankönyvekbe lapokat ragasztatni, ko­rábbi állításaikat revideálni s ezzel tekintélyüket is elvesztik a tanulók előtt. Helytelennek tartja az ingyenes állatorvosi szolgáltatást, majd figyelmeztetett arra, hogy a határozatok végrehajtását ellenőrizzük. Vajon ki kérte számon, hogyan hajtjuk végre a megyei pártbizottság és a megyei tanács határozatát a mezőgazdasági termelés 3 százalékos emeléséről. Ezen a téren még semmi sem történt. Kardos János megyei bíró hangsúlyozta, hogy reális politikát folytassunk, ne pillanatnyi politikát. Kovács Lajos, a Nemzeti Bank területi irodájának a főnöke átlagbérezési problémákkal foglalkozott. Rámutatott ar­ra, hogy jelentős eltérések vannak az értelmiségiek bérezésénél. Kifogásolta premizálási rendszerünket, mert nagyon sokszor azok részesülnek jutalom­ban, akik csak közvetve befolyásolják a termelést. A tsz-mozgalom kérdései­hez hozzászólva megállapította, hogy a tsz-tagok foglalkoztatásának módsze­re nem megfelelő, ezért sokhelyütt alacsony a munka termelékenysége. Dr. Magócsi Géza, a megyei bíróság elnökhelyettese felszólalásának el­ső részében azzal foglalkozott, hogy a bírák hogyan látják az értelmiségi ha­tározat végrehajtását. Hangoztatta, hogy az értelmiségnek az a kérése: 1. Ad­ják meg a politikai biztonságot; 2. Az erkölcsi megbecsülését; 3. Az állandó javuló anyagi körülményeket. Kifogásolta, hogy a bírákat igen gyakran hol balra, hol jobbra ráncigálták és ez oda vezetett, hogy sok emberben megin­gott a törvény iránti tisztelet. A célítéletek sok emberre nagyobb büntetést mértek, mint az a bírói lelkiismeretnek megfelelne. Ezeknek az ítéleteknek a felülvizsgálatánál bízzák a rehabilitációt arra bíróra, aki az ítéletet hozta. Fel­vetette még, hogy a Kiskőrösi Járási Tanács volt elnöke ügyét is felül kell vizsgálni. Teremtsünk olyan légkört, hogy a bírók a belső nyomástól meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom