A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei I. 1591-1711. - Forrásközlemények 1. (Kecskemét, 1996)

SZÖVEG KÖZLÉS

Azért úgy bírhassa, mint sajátját, valamig Kovács Pál avagy maradéki az 47 tallérokat le nem teszi. Anno 1662. die 9. Oktobris. Csebe Pál főbiróságában adfuerunt 213 Hagy János, Halasi Mihály, Csaba Mihály, Szabó György, Biró György etc. Tjk. 1658-1664. 71. o. -- Szilády K. m. A. 42-43. o. 1662. november 2. Az mi törvényes székünkre compareálván A(ctor) 214 Harkai Pál, I(ncattus) 215 Pathai András. Az A. proponálván, hogy őtet tavalyi esz­tendőben Pathai András urunk megcsonkította és sérelmét, fájdalmát őkegyelme keressi. Az 1. az ellen azt felelte, hogy tiszti s hivatalja lé­vén, minthogy biránk volt őkegyelme, az őrzőkkel húsz avagy harmin­cad magával város kerülni ment és Harkai Pál álnok korcsmán, nagyobb bosszúságért mind a városnak mind bíráknak, kivül az udva­ron leült és úgy részegeskedett, szóba esvén az város kerülőkkel, do­rongok lévén nálok, történet szerént úgy sértette meg kezét. Az két parsnak 216 feleletét értvén, tettünk ilyen deliberatiót: Minthogy Harkai Pál az városunk tilalma ellen járt és Pathai András urunk tiszti s hivataljában járván, álnok korcsma bort nála találván, engedetlenkedett, a mit kereste s találta, tulajdonítsa magának, Pathai András őkegyelme egy pénzével sem tartozik, még az mely kilencz tal­lérokat fizetett borbélynak, azzal sem tartozott volna őkegyelme, csak jóakaratjából cselekedte. Ez deliberatióban voltának jelen főbiró képe nagyághi Szabó János, Czirkátos Mihály, Godán Dömötör, Halasi Mihály, Biró György, Varga András, Csaba János, Szentkirályi Pál, Csaba Mihály, Hegedűs János, Bodó Lukács, Kamarás Ambrus, Tót István, Farkas Balázs, Tok Dömö­tör, Kovács Miklós, Kalocsa János, Csete Gergely, Csordás György. Tjk. 1658-1664. 72. o. -- Szilády K. m. A. 43. o. 1663. április 13. 217 Az mely kertet az szegény városunk adott volt tanács engedelméből Szűcz Miklósnak, azt az kertet más emberek is kérték, de mivel Csete Györgynek azon földön volt munkája, azért az szegény város minden » kérése ellen adta Csete Györgynek, hogy szabadossan bírhassa, de másnak pénzen el ne adhassa. Benkő Gergely uram bíróságában. 213 Jelen voltak. 214 Felperes. 215 Alperes. 216 két fél. 217 Szilády Károly megjegyzése: "innentől kezdve ismét a második kéz írása".

Next

/
Oldalképek
Tartalom