Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 27. (Kecskemét, 2017)

TANULMÁNYOK - Kőfalviné Ónodi Márta: A KISKUNFÉLEGYHÁZI GIMNÁZIUM SPORTÉLETE AZ 1940-ES ÉVEK KÖZEPÉIG

I Kőfalviné Ónodi Márta A KISKUNFÉLEGYHÁZI GIMNÁZIUM SPORTÉLETE AZ 1940-ES ÉVEK KÖZEPÉIG Kiskunfélegyházán, hasonlóan Magyarország többi kisvárosához, a sportélet a 19. század utolsó évtizedeiben kezdett társadalmi tevékenységgé válni, ek­kor alakultak az első sportegyletek (Lövészegylet, Korcsolyázó Egyesület).1 Az iskolai testnevelés ügyében is erre az időszakra tehető a jelentős fejlődési tendencia: Eötvös József kultuszminiszternek köszönhetően az 1868. évi 38. te. kötelezővé tette az elemi iskola alsó és felső tagozatai, illetve a polgári is­kola számára a testgyakorlatok bevezetését. A helyi gimnázium sportélete is az 1870-es évektől kezdett kibontakozni. A kiskunfélegyházi városi gimnáziumot 1809-ben hozták létre négy- osztályos kisgimnáziumként, később algimnáziumként működött.2 3 Az iskola fennmaradt iratanyagában hosszú évekig nincs utalás rendszeres testneve­lésre. Először a tankerületi főigazgató 1868 tavaszán kelt levelében találha­tó a testnevelés említése: „a Főméltóságú Vallás- és Közoktatási magy. kir. Ministerium a következőket rendelé el: A gymnasiumok igazgatói a rajz és testgyakorlás tanításának érdekében forduljanak a kegyurakhoz, [...] az illető községekhez, s szorgalmazzák őket folytonosan a nevezett oktatási intézmé­nyeknek saját költségökből leendő mielőbbi rendszeresítésére és biztosításá­ra, a testgyakorlásra nézve különösen oda hatván, hogy az legalább a nyári hónapokban mindenütt foganatba vétessék”? A gimnázium akkori igazgató­ja, Szabó Ferenc4 jelezte is a megoldandó problémát a városi döntéshozók felé, rámutatva, hogy szükséges lenne alapítani egy „tanszéket”, azaz egy új tanári állást.5 A képviselőtestület azonban csak fél év múltával, 1868 szeptemberé­ben foglalkozott a témával, miután a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1 FÜLÖP Imre, 1998. 325. 2 Történetét részletesen lásd: KŐFALVINÉ ÓNODI Márta, 2011. 3 Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL BKML) V. 142. b. Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének iratai. Közgyűlési iratok 1849-1872 (a továbbiakban: V. 142. b.). L. 36. F. 1. Cs. 2. Sz. 111. Dr. Lutter Nándor ideigl. főigazgató 1868. március 4-én kelt levele. 4 Szabó Ferenc (1805-1878) kiskunfélegyházi születésű pap, 1852 és 1878 között a he­lyi Sarlós Boldogasszony-templom plébánosa, egyúttal a gimnázium igazgatója is. KŐFALVINÉ ÓNODI Márta, 2011. 94. 5 MNL BKML Y. 142. b. L. 36. F. 1. Cs. 2. Sz. 111. Szabó Ferenc iskolai igazgató 1868. március 16-án kelt levele. 197

Next

/
Oldalképek
Tartalom