Bács-Kiskun megye múltjából 26. (Kecskemét, 2014)

Hlbocsányi Norbert: A KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR ÉS A GAZDASÁGI ELIT KAPCSOLATA AZ 1911-1947 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

1900-as évek elejénés az 1910-es évtizedben történt, amikor egy kon­zervgyár-alapítási hullám indult el, ekkor jelent meg a mai Kecskeméti Konzervgyár Zrt. jogelődje, az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. Hlbocsányi Norbert_____________________________________________________________________ A gazdasági elitről általánosan A gazdasági elit fogalmát először Lengyel György szociológus tisz­tázta. A fogalom alatt olyan gazdasági szereplőket - nagyiparosokat, bankárokat esetleg gazdaságpolitikusokat - értünk, akik a hierarchia csúcsán állnak, akiknek módjában áll, hogy döntéseikkel érdemben be­folyásolni tudják a gazdasági élet alakulását. Volt egy szűkebb köre a magyar gazdasági felsőbb vezetésnek, az úgynevezett multipozicionális elit. Ide azok tartoztak, akik egyszerre több elitpozícióval (funkcióval, állással, ranggal) rendelkeztek és ennélfogva a gazdasági hatalom jelen­tős mértékben összpontosult a kezükben.3 A 20. század első felében a magyar gazdaság vezető egyénisége volt idősebb dr. Chorin Ferenc, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsé­gének (GYOSZ) elnöke4, akinek 1925. január 22-i temetésén5 résztve­vők tükrözték a gazdasági és politikai elitet és annak kapcsolatrendsze­rét, összefonódását.Idősebb dr. Chorin Ferenc nem volt kapcsolatban a konzerviparral, de utóda, ifjú dr. Chorin Ferenc, rokonai, a Weiss-féle családtagok, illetve üzlettársa, dr. Kohner Adolf tevékenyen részt vet­tek a kecskeméti konzervgyártás pénzügyi irányításában és műszaki fejlesztésében. Temetésén megjelentek a gazdasági elit azon képviselői Kohner, Weiss, Chorin, Kornfeld, Mauthner, Herezog, Schossberger, Ullmann, Wolfner családok tagjai akiknek askenáz zsidó ősei Cseh- és Morvaországon keresztül érkeztek Magyarországra, legtöbbjük Pes­ten, kisebbik részük valamelyik vidéki városban telepedett le, utóbbiak onnan előbb vagy utóbb felkerültek Pestre. A társaság bátor, tehetséges 3 LENGYEL György, 1989. 10-21. o. 4 Idősebb dr. Chorin Ferenc (1842-1925) főrendi ház tagja, ügyvéd, országgyűlési képvi­selő, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsosa, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. elnöke. BFL VI1.12/b. 175 967/192 5. id. dr. Chorin Ferenc hagyatéka. 5 Idősebb dr. Chorin Ferenc 1925. január 20-án halt meg, hosszú, súlyos betegség után. Temetése római katolikus vallás szerint zajlott le, a Kerepes úti családi sírboltba helyez­ték örök nyugalomra. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom