Bács-Kiskun megye múltjából 26. (Kecskemét, 2014)

Hlbocsányi Norbert: A KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR ÉS A GAZDASÁGI ELIT KAPCSOLATA AZ 1911-1947 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Hlbocsányi Norbert A KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR ÉS A GAZDASÁGI ELIT KAPCSOLATA AZ 1911-1947 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN1 Bevezetés Tanulmányomban kísérletet teszek az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. és az azt irányító vezetők bemutatására több család történetén, illet­ve szorosan kapcsolódó vállalatokon és bankokon keresztül. A dolgo­zatban az alapítástól az államosításig kapunk rövid képet a vállalatról. Legfőbb forrásként a Budapesti Főváros Levéltárában őrzött cégbí­rósági iratokra támaszkodtam, ebben az irategyüttesben megtalálhatók az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. és a hozzá szorosan kapcsolódó társas cégek cég- és okmánytári iratai.2 A konzervgyár gazdasági doku­mentumai hiányosan maradtak fenn a kecskeméti levéltárban, nehezen lehet rekonstruálni történetének kezdeteit, kivált a hétköznapokat és a munkások életét, akikről sajnos csak töredék információ áll rendelke­zésre. Leginkább a cég vezetőségéről, az elitről kapunk információt, ebből lehet tovább építkezni egyéb levéltári forrásokon keresztül. Ter­mészetesen használtam más, a témához kapcsolódó gazdaság- és társa­dalomtörténeti irodalmat is. Magyarország kedvező talaj- és klimatikus adottságai alapján a gyümölcs- és zöldségtermesztés feltételei szempontjából az országok élvonalába sorolható. A konzervipar elég későn, a 19. század második felében jött létre, amikor a magyar gazdaság húzóágazata, a malomipar aranykorát élte. A magyar ember sokáig idegenkedett a konzervektől, nagyon nehezen szerette meg e termékeket. Nagyobb fellendülés az 1 A tanulmány alapja előadásként elhangzott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Le­véltára, XII. Levéltári Nap „Fejezetek Bács-Kiskun megye ipartörténetéből” című kon­ferenciáján, 2011. október 3-án (Kecskeméti Ifjúsági Otthon Tükörterme). 2 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) VII. 2/e. Pesti (1875-től) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól Budapesti Törvényszék) iratai. Cégbírósági iratok. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom