Bács-Kiskun megye múltjából 25. (Kecskemét, 2011)

Szabó Bence: A TERÜLETI TERVEZÉS BÁCS-KISKUN MEGYEI VONATKOZÁSAI A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A TANÁCSKORSZAK ÉVEIBEN

fordulatot követően kiformálódtak a központilag irányított tervgazdaság intézmé­nyesült keretei is. A gazdaságpolitika új irányítói a felzárkózást a XIX. században megrekedt indusztrializmus eszméi alapján gondolták véghezvinni, egy „megkésett” kelet-európai ipari forradalom megteremtésével. A nehézipar alapjainak lerakását évszázadok szerves fejlődését átugorva szélsőséges radikalizmussal, hadigazdálko­dásra emlékeztető módszerekkel kezdték meg a szovjetizált blokk országai. Az ipa­rosítást, mint az osztályegyenlőség és általános jólét egyedül üdvözítőnek tekintett célját, egy olyan időszakban emelték piedesztálra, amikor a beruházások lehetősége rendkívül korlátozott volt, azokat csak a lakosság életminőségének rovására lehetett végrehajtani. A gazdasági tervutasítás modellje hívta életre az első országos településhálózati vonatkozású terveket, amelyek kezdetben kizárólag az ipartelepítés eszközei voltak. A területfejlesztés elméletének kidolgozását a Népgazdasági Tanács és az Országos Tervhivatal, valamint a fennhatóságuk alatt álló Területrendezési Intézet végezte el, amely 1949-1950 folyamán lerakta az elméleti alapokat. Ennek megfelelően a „vas és acél országát” tervgazdasági ciklusok szerint ütemezett beruházásokkal kellett fel­építeni, amelynek feltétele volt az üzemi telephelyül kijelölt településállomány szük­ség szerinti átformálása. A területi tervezés alapját a települések népgazdasági funk­ciói jelentették, ehhez igazították a fejlesztési forrásokat is. A gazdasági hasznosság elve mentén kijelölték a településhálózat egyes osztályokba tartozó elemeinek céljait, feladatait, valamint ehhez kapcsolódóan meghatározták a területfejlesztés szükséges irányát. Eredményül a területi tervezés egy önálló, hierarchikus rendszerré állt össze, amely alapvetően a rendezési tervtípusok „leosztásának” alapja lett. Következmény­ként egy vulgár-ökonómiai szemléletű, életidegen és falu-, tanyaellenes településhá­lózati politika született. A modellek első, átfogó változata, mondhatni archetípusa a hazai településeket funkcionálisan három nagyobb osztályba rendezte: I: országos jelentőségű városok, amelyek a mai fogalomrendszer alapján megegyeztek a regionális központokkal. Bács-Kiskun megye területén ide egyetlen várost sem osztottak be. II: városias szerepkörű települések csoportja, amelyek a tradicionális alföldi és dél-dunántúli mezőgazdasági területek centrumai, piacközpontjai közé tar­toztak. A területi tervezés koncepciója alapján „II. osztályba sorolt városok és községek a mezőgazdasági termelés politikai, gazdasági, igazgatási, szo­ciális, kulturális stb. központjai, illetőleg ilyen központokká fejlesztendők. Ezért fejlesztésüket úgy kell szabályozni, hogy környékük (vonzási körük) mezőgazdasági lakosságának megszervezésére alkalmasak, szociális, kul­turális igényeinek kielégítésére képesek legyenek [...] környékük (vonzási körük) mezőgazdasági felvevő piacaivá fejlődjenek III: falvak csoportja. A tervezet alapján az e csoportba sorolt „településekfejlesz­tését oly módon kell irányítani, illetve korlátozni, hogy egy új, a szocialista Szabó Bence___________________________________________________________________ Hajdú Zoltánt idézi Beluszky Pál. BELUSZKY Pál, 2003. 223. o. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom