Bács-Kiskun megye múltjából 25. (Kecskemét, 2011)

Kőfalviné Ónodi Márta: A KISKUNFÉLEGYHÁZI SZENT ISTVÁN-TEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 1808-1880

már felette szoros Templomának tágításának” kérdése.4 A tanács 1808. február 8-án úgy döntött, hogy mivel a város „mostani és jövendőbeli szaporodásához képest” a már meglévő templom bővítése nem jelentene megoldást, ezért egy új templom építé­séről fog gondoskodni. Tisztában voltak azzal, hogy ezen „Istenes szándék" oly nagy költségekkel fog járni, melynek finanszírozásához a már meglévő templompénztár nem lesz elégséges, ezért megbízták Horváth Antal „senator urat”, valamint Bíró Jó­zsef, Bajnóczki János, Varga Mihály és Bánhidi Gáspár urakat, hogy az egész várost személyesen bejárván „szedegessék össze minden lakosnak akár pénzzel, akár más akármely naturálékkal való ájtatos adományát” erre a célra. Ezen kívül a tanács azt is elrendelte, hogy ezentúl a városi közlegelőből az egyik darab város melletti szántó­föld jövedelmét is erre a célra kell fordítani, továbbá a város ferencszállási kaszálója termésének negyedrészét minden évben ott helyben licitálás útján értékesíteni kell, s az így befolyt összeg szintén az új templom építésére fordíttassék. A tanács jegy­zőkönyvben fektette le, hogy ha majd sikerül a Felséges Kamarától visszaszerezni a nála „elocálva” (kamatra kiadva) lévő 17 ezer forintot, azt is a templomépítésre fogják fordítani.5 Az előbb említett módokon beszedett pénzeket a város megbízottja, Csernák János tanácsnok, az új templom kasszájának számadója „biztos helyekre” (megbízható emberek számára) adta ki kamatra.6 A pénz szaporításának ilyen módja - azaz a magánszemélyeknek kamatra történő kölcsönadás - ebben az időben, a ban­kok és hitelintézetek kezdetleges volta miatt teljesen elfogadott és általános volt. Egy templom felépítése már akkor is igen nagy vállalkozás volt, a rávalót bi­zony hosszú évekig tartott összegyűjteni. Volt, aki készpénzt ajánlott fel, volt, aki terményt (ezt a város értékesítette, és az így befolyt összeg gyarapította a templom­kasszát), volt, aki végrendeletileg adakozott erre a nemes célra, és végül a templom­pénztárból kölcsönadott összegek kamatait is ide sorolták. Sajnos, előfordult, hogy az örökösök késlekedtek az elhunyt végakaratát teljesíteni, miként azt 1811-ben Móczár Ferenc jegyző szóvá is tette, aki kikeresgette a testamentumokból a templomra tett „ájtatos hagyományokat” és megállapította, hogy az új templomra szánt összegek­ből 425 forint még kifizetetlen.7 Volt, aki igen sajátos módját választotta a jótékony adakozásnak. Szarvas Jánosnak 76 forinttal tartozott Sereg János, erről az összegről Szarvas lemondott az újtemplomi alap javára, az adóslevelet is átadva a városnak. Ezután már a város dolga volt, hogy az adósságot milyen módon hajtja be Sereg Já­noson, hogyan érvényesíti az új templom „érdekeit”? * 10 Köfalviné Ónodi Márta___________________________________________________________ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: BKMÖL) V. 101/a. Kiskunfélegy­háza Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek (a továbbiakban: V. 101/a.) Protocollum 10. 527. p. (23/1808.); BKMÖL V. 171/a. Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (a továbbiakban: V. 171/a.) 1873. június 13-i ülés 97/1873. (313.) és 1873. július 13-i ülés 109/1873. (326.) BKMÖL V. 101/a. Protocollum 10. 529-530. p. (28/1808.) Uo. 595. p. (199/1808.) BKMÖL V. 101/a. Protocollum 11. 356. p. (257/1814.) BKMÖL V. 101/a. Protocollum 10. 723. p. (82/1810.) 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom