Bács-Kiskun megye múltjából 24. (Kecskemét, 2010)

Kőfalviné Ónodi Márta: Fazekas Mária Blandina, Egy iskolateremtő iskolanővér

Kőfalviné Ónodi Márta FAZEKAS MÁRIA BLANDINA, EGY ISKOLATEREMTŐ ISKOLANŐVÉR Blandina nővér indíttatása Kiskunfélegyházán a szervezett lányoktatás felvirágzása szorosan összefügg a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló Constantinum Leánynevelő-intézet működésével. Ha a Constantinum történetéről beszélünk, kikerülhetetlenül szólnunk kell az iskola talán legjelentősebb tanár sze­mélyiségéről, Fazekas Mária Blandina nővérről. Kiskunfélegyházán a köztudatban a mai napig szorosan összefonódik a Constantinum és Fazekas Mária Blandina nővér neve. Ma is élnek olyanok, akik ezelőtt több mint 60 évvel még az ő kezéből vehették át tanítónői oklevelüket, vagy a mezőgazdasági lányközépiskolában szerzett érettsé­gi bizonyítványukat. Blandina nővér helyi közismertségének oka azonban nem csak abban rejlik, hogy félegyházi származású volt és több mint húsz évig tanított a Constantinumban. Blandina nővér igazi szervezőként létrehozott ugyanis egy új iskolatípust, nevezete­sen az érettségit adó mezőgazdasági leány-középiskolát, amelynek diákjai az ország­ban elsőként a Constantinum keretein belül tanulhattak. Blandina nővér - a személyes adottságain túl — olyan családi háttérrel rendelkezett, amely lehetővé tette számára, hogy „nagyot” alkosson a helyi lányoktatás történetében. Tehetős félegyházi csa­ládból származott, felmenői között több személyt is találunk, akik tevőlegesen is részt vállaltak a város, illetve a vármegye vezetésében, a város érdekeinek képvi­seletében. Blandina nővér - családi nevén Fazekas Ágnes - ezt a szociális érzéket, a közügy iránti érzékenységet, áldozatkész szellemet örökölte és vitte tovább saját működési területére is. Rokoni szálak fűzték Kalmár Józsefné Fazekas Annához (1814-1909), aki fiai és férje halála után nagylelkű adományokkal és különböző célú, jelentős összegű alapítványokkal segítette a város szociális és oktatásügyi fejlődé­sét. Végrendeletében összes vagyonát (600 ezer koronát) jótékony célokra és a város közönségére mint általános örökösére hagyta. Félegyháza - hálája jeléül - 1991-ben díszpolgárává választotta.1 Anyai ágon rokonságban állt a vagyonos, Félegyháza vezető családjai közé tar­tozó Ring családdal, anyai nagyanyja Fazekas Antalné Ring Julianna volt.2 Fazekas Ágnes apai nagyapja Fazekas Alajos (1823-1874) városi jegyző volt, az ő nevéhez fűződik a Félegyházi Népkör megalakítása, és ő volt a város balközép programmal megválasztott országgyűlési képviselője az 1868-1870-es ciklusban. Neve összefo­nódik a kiskunfélegyházi Petőfi-kultusz ébredésével: mint a költő gyerekkori ját­szótársa mondott ünnepi beszédet a Petőfi-ház emléktáblájának felavatásakor 1867. 1 KAPUS Béláné (szerk.), 2007. 79-81. o. 2 FEKETE János, 1995.; „Dr. Fazekas Kálmán”. Félegyházi Közlöny, 1908. május 31., 4. o. 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom