Bács-Kiskun megye múltjából 24. (Kecskemét, 2010)

Kőfalviné Ónodi Márta: Fazekas Mária Blandina, Egy iskolateremtő iskolanővér

október 13-án.3 Fazekas Alajos idősebbik fia, Fazekas Ágoston 1858-ban született, jogi tanulmányai befejeztével 1881-ben aljegyzőként működött Kiskunfélegyházán. Fél év múlva Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye aljegyzője lett, 1895-ben főjegyző­nek, majd 1905-ben a vármegye alispánjának választották meg. 1905-ben megkapta a „Kiskunfélegyháza város díszpolgára” kitüntető címet. 1918-ban nemzeti munka­párti programmal Kiskunfélegyháza képviselőjévé választották. Ezt a tisztet azonban csak rövid ideig viselte, mert a politikai fordulatok miatt visszavonult a közélettől.4 Fazekas Alajos kisebbik fia, az 1862-ben született dr. Fazekas Kálmán ügy­véd, lapszerkesztő, majd városi tiszti főügyész, vármegyei tiszteletbeli főügyész, a Félegyházi Takarékpénztár ügyésze Fazekas Franciskával kötött házasságot és öt lányuk született. Ida, Piroska, Fáni és Anna után 1897. február 24-én látta meg a napvilágot a legkisebbik lány, Ágnes, a későbbi Blandina nővér.5 A család a város központjában, az Egyháztéren (más néven Otemplom téren) lakott. Fazekas Ágnes kislányként elvégezte a helyi elemi iskola négy osztályát, majd kilenc és fél éves korában szülei beíratták a Kiskunfélegyházi Községi Polgári Leányiskolába.6 7 Bár az első évet általános 'jó' osztályzattal végezte el, és a tanári kar véleménye szerint felsőbb osztályba léphetett volna, ő azonban - talán a sok igazoltan mulasztott óra miatt - önkéntes ismétlőként a következő tanévben ismét az első osztályba kezdett járni. Ebben az évben „az iskolai rendtartás értelmében mint önkéntes ismétlő nem osztályoztatott.”1 Ez a tanév azonban szomorú tragédiát is hozott a Fazekas család számára, 1908. május 28-án életének 47. évében meghalt Ágnes édesapja, Fazekas Kálmán.8 A családfő halála után Ágnes édesanyjával Budapestre költözött, a pol­gári iskola második osztályát is itt, a Ranolder Intézetben végezte.9 Az 1909/10-es 3 KAPUS Béláné (szerk.), 2007. 35. o. 4 Uo. 35-36. o.; „Fazekas Ágoston 1858-1928”. Félegyházi Közlöny, 1928. december 16. 1. o.; „Sze­mélyi és egyéb hírek. Fazekas Ágoston”. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Hivatalos Lapja, XXVI. évf. 51. sz. 1928. december 13. 627. o. 5 Ida 1889. október 6-án született, később férjhez ment Tarjányi Dezsőhöz, 1923. május 8-án hunyt el. Piroska 1891. január 15-én született, férjhez ment Morelli Ferenchez, 1951-ben halt meg Budapesten. Franciska 1892. február 11-én született, ő csak 10 hónapot élt és 1892. december 6-án hunyt el, Anna 1895-ben született és 7 éves korában, 1902. január 17-én hunyt el. Temetésére Móra Ferenc verset írt, amely a Félegyházi Hírlap 1902. január 19-i számában jelent meg. A Fazekas lányok életrajzi adataihoz lásd: BKMÖL V. 176/b. Kiskunfélegyháza Város Árvaszékének iratai. Árvaszéki iratok (a továbbiakban: V. 176/b.). 48/1925.; BKMÖL Vili. 108. A Kiskunfélegyházi Községi Polgári Le­ányiskola iratai 1895-1914 (a továbbiakban: BKMÖL VIII. 108.) Felvételi, előmeneteli és mulasztási napló 1899/1900-1902/03; BKMÖL Vili. 314. A Kiskunfélegyházi Népiskolák Igazgatósága iratai. A kiskunfélegyházi Szent János téri elemi népiskola 1. b. osztályának anyakönyve az 1901/02-es tanévre; BKMÖL XXIII. 611. Kiskunfélegyháza Város Tanácsa VB. Mezőgazdasági Osztályának iratai (a továbbiakban: BKMÖL XXIII. 611.) 1901/1958; a kiskunfélegyházi alsó-temetőben lévő családi sírbolt síremlékei. 6 BKMÖL Vili. 108. Felvételi, előmeneteli és mulasztási napló, 1906/07. 7 Uo. 1907/08. (Érdekességként megjegyezzük, hogy az ez évi felvételi naplóban Fazekas Ágnes sze­mélyi adatai között több téves bejegyzés is található. Az 1906/07-es tanév felvételi naplójában pedig a születési dátumot írták rosszul.) 8 „Dr. Fazekas Kálmán”. Félegyházi Közlöny, 1908. május 31. 4. o. 9 BKMÖL Vili. 108. Felvételi, előmeneteli és mulasztási napló, 1909/10. A Ranolder Intézet római kato-likus leánypolgári iskola volt Budapesten a IX. kerület Gyep utca 23. alatt. Tiszti cím- és név­tár, 1927. 256. o. Kőfalviné Ónodi Márta ___________________________________________________________________________ 3 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom