Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS)

Az is bizonyított, hogy vagyonukat a Baja környéki királyi kincstár tulajdoná­ban lévő óriási puszták bérléséből alapozták meg. Ezeknek egy részét megvásárolták és így jutott birtokukba Borsód, Legyen, majd Madaras és Katymár község. A család 1781-ben a Borsód pusztát betelepítette, aminek következtében létrejött egy kisebb lakott település, amely 1872-ben községgé alakult. Hasonló módon jutottak hozzá a madarasi és a katymári területekhez is. Katymár lett a család egyik központja, ahol Latinovits Sándor az 1860-as években nagy kastélyt épített, amelyben egy 14 000 kötetből álló könyvtárat alakított ki. A XVIII. század második felében kaptak jogot arra, hogy családnevükben használhassák a borsodi, katymári előnevet. A családi vagyon és története Témánk szempontjából indokoltnak látjuk annak bemutatását, hogy a nemesi cím mellett milyen vagyonra tett szert a család, hiszen ez ad - a hívő, vallásos beállító­dás mellett - magyarázatot arra, mi tette lehetővé a borsodi kápolna megépítését és annak főúri berendezését. Az első Latinovitsok - a XVIII. század közepétől - a különböző nagyságú földterületek bérleményét fokozatosan és céltudatosan váltották át vásárlás útján tu­lajdonukká. Hasonlóan, tehát felvásárlással szereztek birtokokat úgy, hogy a „zá­logba adott" puszták kerültek a család kezébe.Történetük során sikeresen tartották egybe a mind nagyobb birtokot. Ránk maradt Latinovits Sándornak egy 1832-ben történt vagyoni összeírása, illetve becslése. Ezek szerint Katymáron 3272 hold, Ma­darason 92 hold és 170 telek, Borsódon 4333 hold, Legyenen 1321 hold földje volt. Vagyonát az épületekkel, úrbéri jövedelmekkel együtt 3 089 085 Ft 19 krajcárra be­csülték. 5 A család férfi tagjai jelentős pozíciókat töltöttek be megyei és országos hiva­talokban, testületekben. Latinovits János 1770-ben ügyvédi oklevelet szerzett, majd Bács megye első alispánja lett (1786. július l-jén). Az 1791. évi országgyűlésen képviselte megyéjét, illetve helytartósági tanácsos, a Szent István-rend lovagja lett. 6 Latinovits György 1848-49-ben önkéntesen vett részt a szabadságharcban, csakhamar hadnagyi rangot szerzett. Komáromban Klapka György hadsegéde volt. 7 Latinovits Gábor egyházi szolgálatot választott. Előbb Borsódon, majd Vaskúton volt plébános, majd kalocsai kanonok, szent-jobbi valóságos apát, címzetes püspök. 8 Latinovits Károly a megyei közélet jeles képviselőjeként 1825-től aljegyző, 1828­ban a főszolgabíró és a táblabíró tisztségeket viselte, 1832-1842 között főjegy­zőként tevékenykedett. 1844-ben országgyűlési követ, 1849. augusztus 16-tól októ­ber 10-ig Bács megye kormánybiztosa volt. 9 Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve XV. Évfolyam, IV. fűzet, 1899. 160. o. Uo. 154.0. Uo. 156. o. Uo. 158. o. Uo. 159. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom