Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - APRÓ ERZSÉBET: A POLGÁRI KÖZIGAZGATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI BÁCS-BODROG VÁRMEGYÉBEN

A közigazgatás gyakorlatilag minden állampolgárt érintett, ezért ennek a terü­letnek a reformja a kiegyezés után a figyelem középpontjába került. A közvélemény és az országgyűlés elé több terv is került. Az egyik, megreformált formában a feu­dális vármegyét szerette volna megmenteni, mely szerint hosszú időre a régi várme­gyei nemesi családok szűk köre sajátította volna ki a közélet minden fontosabb te­rületét a maga számára. Ebben az esetben a városok és a falvak lakosai, a létszá­mában gyorsan növekvő polgárság, az árutermelő parasztság és a mind jelentősebbé váló értelmiség a közélet különféle területein továbbra is jelentéktelen szerephez juthatott volna. A másik csoport a polgári állam, a polgári közigazgatás igényeit, követelményeit tartotta szem előtt, figyelembe véve bizonyos keretek között a történelmi előzményeket is. A köztörvényhatósági törvény (1870. évi XLII. tc.) értelmében a törvényható­ság nemcsak gyakorolta az önkormányzatot, hanem közvetítette az állami közigaz­gatást is. A politikai jogokat is gyakorolhatták, amely azt jelentette, hogy közérdekű, sőt országos ügyekkel is foglakozhattak, javaslataikat ezekkel kapcsolatban az or­szággyűlésnek is felterjeszthették. Saját belügyeikben az önkormányzatok önállóan intézkedhettek, szabályrendeleteket alkothattak, tisztviselőiket maguk választották, önálló költségvetésük volt, és a kormánnyal közvetlenül érintkezhettek. Feladatuk volt a törvények, rendeletek végrehajtása, de ha a rendelet a helyi viszonyokba ütkö­zött, vagy azt célszerűtlennek tartották, a végrehajtás előtt felirattal fordulhattak vele szemben a kormányhoz. A községek jogi helyzetét meghatározó törvény 4 háromféle települést külön­böztetett meg: - rendezett tanácsú városokat, amelyek a korábbi mezővárosoknak, vagy rendezett tanácsú községeknek feleltek meg; - nagyközségeket, melyek között ugyancsak lehettek korábbi mezővárosok vagy na­gyobb falvak, amelyeknek rendezett tanácsuk ugyan nincs, de a törvény által rájuk ruházott feladatokat képesek saját erejükből ellátni; - kisközségeket, amelyek szűkös anyagi viszonyaik miatt teendőiket saját erejükből ellátni nem képesek, és ezért más községekkel kell összefogniuk. A község jogköre: a) saját belügyeiben határoz, és szabályrendeleteket alkot, b) határozatait és szabályrendeleteit saját választott elöljárói és közegei révén hajtja végre, c) rendelkezik a község vagyona felett, d) községi adót vet ki és hajt be, e) gondoskodik a tisztán községi utakról, f) gondoskodik a községi iskolákról és más rokon intézetekről, g) kezeli a tűz- és közrendőrséget és a szegényügyet, h) gyakorolja mindazon jogokat, és teljesíti mindazon kötelességeket, melyek a községeket a törvény szerint illetik. 4 1871: XVIII. tc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom