Bács-Kiskun megye múltjából 22. (Kecskemét, 2007)

TANULMÁNYOK - TÁNCZOS-SZABÓ ÁGOTA: ADALÉKOK AZ 1950-ES ÉVEK „IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁNAK" TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK AZ 1950-ES ÉVEK „IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁNAK" TÖRTÉNETÉHEZ A BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATA KÖZELLÁTÁSI ÜGYEKBEN A rendszerváltozás óta egyre többet tudunk a hazai kommunista rendszer, kü­lönösen a Rákosi-éra igazságszolgáltatásáról, ítélkezési viszonyairól, kirakatpereiröl. Ismeretes az is, hogy a bűnüldözésre hivatott szervek ezekben az években sok ezer embert állítottak törvény elé a politikai és az igazságügyi vezetés direktíváinak meg­felelően. A társadalomra ekkoriban leginkább veszélyesnek tartott bűncselekmények (mint a fegyverrejtegetés, tiltott határátlépés, izgatás, hatósági közeg elleni erőszak, társadalmi tulajdon vagy a közellátás veszélyeztetése) szankcionálása tömeges mére­teket öltött, jelentős megfélemlítő hatást gyakorolva a lakosságra. A korabeli bírósá­gi lajstromok bejegyzései között - a köztörvényes bűncselekmények mellett - való­ban e fenti vádak szerepelnek leggyakrabban, közülük is kitűnnek magas számará­nyukkal a közellátási perek. A dolgozat ezt a jellegzetes, de kevéssé ismert pertípust szeretné megismertetni az olvasóval. A téma szorosan kapcsolódik az agrárszféra történetéhez - a korszak mezőgazdasági politikájának, a kulákkérdésnek, a begyűj­tési-beszolgáltatási és a közellátási rendszernek részletes bemutatásától azonban ez­úttal eltekintünk, hiszen e tárgyakban számos remek szakirodalmi feldolgozás szüle­tett, a helyi viszonyok feltárása pedig épp hogy megkezdődött. A közellátási bünte­tőeljárások kapcsán elsősorban a jogszabályi hátteret és az ítélkezési szokásokat vesszük górcső alá, illetve néhány érdekesebb pert ismertetünk. I. A közellátási perek jogi alapja és gazdaságpolitikai háttere A közellátás az 1940-es években vált kormányzati feladattá Magyarországon, a világháború során az élelmezésben bekövetkezett zavarok miatt ugyanis az állam kénytelen volt mélyrehatóan szabályozni a magánszemélyek gazdálkodását és fo­gyasztását, gondoskodni ellátatlan polgárairól. Ehhez központi készletek felhalmo­zására volt szükség alapélelmiszerekből (hús, zsír, gabona, illetve liszt, cukor, bur­gonya stb.), hogy az ellátatlanok számára hatósági jegyre fejadagokat oszthassanak. A készletek felhalmozását a piac korlátozása és beszolgáltatási rendszer 1 révén ol­dották meg. Közellátási ügyek intézésére 1940-ben állítottak fel először egy speciá­lis koordinációs szervet: az Országos Közellátásügyi Hivatalt, amely később Közei­Beszolgáltatás: az államnak hatósági áron történő, kötelező és előírt mennyiségben történő eladás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom