Bács-Kiskun megye múltjából 21. (Kecskemét, 2006)

TANULMÁNYOK - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: NÖVÉNYTERMESZTÉS KECSKEMÉTEN A XVII. SZÁZADBAN

területére vonatkozó megbízható pénz-, ár- és bértörténet, 5 és bár készültek a mérté­kek bemutatása és pontosabb meghatározása érdekében feldolgozások, 6 még mindig zavarba hozhatja a kutatót egy-egy fontos, sőt ígéretes feljegyzés, amikor olyan mértékek lelhetők fel benne, amelyeknek elfogadható behatárolása külön vizsgála­tot, olykor önálló kutatást követelne. E korszak kutatásával foglalkozók gondjairól és nehézségeiről sokat elárul az a tény, hogy még a királyi fennhatóság alatt maradt Magyarország gazdasági folya­matainak bemutatása és elemzése is komoly gondot jelent a legszélesebb áttekintés­sel rendelkező szerzők számára is, pedig ott a források lényegesen bővebben állnak rendelkezésünkre. Ennek érzékeltetése érdekében elég itt csupán két epizódot is ki­emelni. Magyarország XVI-XVII. századi története keretében a magyar bortermelés alakulását alapvetően soproni adatsorok alapján készített grafikon segítségével kénytelen illusztrálni a szerző, míg az ugyanezen időszak gabonatermelésén belüli változások érzékeltetésére Ugocsa vármegyében fennmaradt adatsorokat tudott fel­használni. 7 Ez a két eset is jól érzékelteti, hogy ezen századokban az országos összeírások hiányában csak a helytörténet által felszínre hozott adatok alapján lehet tájékozódni. Minél több város és mezőváros adatainak alapos feldolgozása révén le­het egy-egy tájegység, illetve ezek birtokában országrészek gazdasági és társadalmi fejlődéséről tárgyilagos képet alkotni. Nem ritkán a helyi adatok mégoly gondos összegyűjtése, a már publikált forrá­sok hasznosítása is kevésnek bizonyul. Bár Szeged az egész Dél-Alföldön évszáza­dokon át meghatározó fontosságú település volt, sajnálatosan kevés írott emléke ma­radt fenn ezen évtizedekből. A Szeged története címmel megjelent monográfia szer­zői a város régmúltjának megrajzolásakor érthetően teljességre törekedtek, éppen ezért, a források hiánya miatt, egyes területek feldolgozása során nem kevés gonddal kellett a szerzőknek megküzdeniök. Nem véletlen, hogy az 1. kötetben ezen időszak kiváló ismerője és elemzője kénytelen volt megállapítani: „Szeged XVII. századi gazdasági életéből - megfelelő adatsorok híján - mindössze néhány folt rajzolódik ki világosabban; elég arra, hogy az egyes ágazatok közt és azokon belül bekövetke­zett arányeltolódásokat és változásokat nyomon követhessük." 8 Ennél többre viszont nem tudott vállalkozni. A hódoltság második szakaszának történetére a Homokhátság területén kiala­kult két legjelentősebb város, Nagykőrös és Kecskemét levéltára őrzött meg igazán jelentős forrásokat. Ezek számottevő részét történettudományunk évszázadok óta hasznosítja. Nagykőrös anyagából Szilády Áron és Szilágyi Sándor, Kecskemét ira­taiból pedig Hornyik János tett közzé a korral foglalkozók számára ma már megke­rülhetetlenül fontos köteteket. 9 A két háború között Majlát Jolán készített egy jeles 5 Buza János a közelmúltban védte meg akadémiai doktori disszertációját, amely e korszak pénztörté­netét dolgozta fel. 6 BOGDÁN István, 1978. 7 VÁRKONYI Ágnes, R, 1985. 940-946. 8 SZAKALY Ferenc, 1983. 681. Az is sokat elárul hódoltsági városaink és mezővárosaink forrásainak olykor végzetes hézagosságáról, hogy a jeles szerző kénytelen volt a csaknem másfél évszázaddal ko­rábban munkálkodó Hornyik János által közölt adatok alapján felvillantani Szeged és Kecskemét ke­reskedelmi kapcsolatait: „A kecskemétiek leginkább borvásárlás végett látogattak ide." Uo. 698. Kecskemét számadáskönyvei alapján kijelenthető, hogy valójában ennél sokkal összetettebb volt a két város kereskedelmi, gazdasági kapcsolata. 9 SZILÁDY Áron-SZILÁGYI Sándor, 1863. 1—II.; HORNYIK János, 1860-1866.1-IV. Az ide vonatkozó gazdaságtörténeti munkákra a feldolgozás során fogunk hivatkozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom