Bács-Kiskun megye múltjából 21. (Kecskemét, 2006)

TANULMÁNYOK - ÁDÁM ANDRÁS: AZ ELSŐ KECSKEMÉTI TEMETÉSI SEGÉD-EGYESÜLET TÖRTÉNETE (1836-1868)

rittatásukra szánt pénzecskéjüket...", azzal tovább nehezítik mindennapos szegény­ségüket, másrészt a társadalomra nézve is káros, „...hogy számtalan háznépeknél kisebb, avagy nagyobb pénz sommátskák záratnak el a' közkézen forgástól." 3 Ne feledjük, nincs még magyar bank, nincs takarékpénztár! A megtakarítások a lá­dafiában, vagy a szalmazsákban rejtőznek. Ráadásul, aki csak teheti, jó pénzben ­ezüstben vagy aranyban - tartalékol, ami a nemzetgazdaságra nézve további hát­ránytjelent. A temetkezési egylet tehát ilyenkor segít, oly formában, hogy az e célra társult tagjaitól kevés krajcárokat beszed, és az így összegyűlt összeg már fedezi az elte­mettetés költségeit. Ez egy pénzügyi tevékenység, amelynek előre meghatározott rendszere van, szabályzatban rögzített befizetésekkel és térítésekkel. (Többek között éppen ezért tekinthetjük ezeket biztosító intézeteknek, és ez különbözteti meg a se­gélyező egyletektől, ahol a befizetések és a kifizetett segélyek összege is esetről esetre változhatnak.) A be- illetve kifizetések tekintetében alapvetően két módszer között választhatnak az egyesületek. Az egyik esetben mindkettőt előre, pontosan meghatározzák, a másik forma esetében pedig, a felmerült költséget (kárt) a tagok között, utólagosan felosztják. A temetkezési egyletek vonatkozásában, az első eset­ben ez azt jelenti, hogy minden tag befizet például 10 krajcárt, és az összegyűlt pénzt megkapja az elhunyt tag hozzátartozója, függetlenül attól, hogy a temetés va­lójában mennyibe került. A másik esetben a tényleges temetési költséget osztják el a tagok számával, és az így számított összeg képezi a tagok befizetési kötelezettségét. A temetkezési egyesületek jellemzően az első módszert alkalmazták, a másik egyes „kárbiztosító" egyesületeknél volt megtalálható. Ez a szándék, ti. hogy vagyoni helyzettől függetlenül is a halottaknak illő, a kor szokásainak megfelelő végtisztességet lehessen megadni, igen régi. Már a római bi­rodalom idejéből ismertek hasonló céllal szerveződött testületek, az ún. Collegia tenuiorumok (Gyengék testületei), de a korai középkor időszakától sok helyen szer­veződő „gilde"-kben is találunk hasonló törekvést. Sok esetben a céhek ún. társláda szerveződései is segélyezik az elhalt céhtárs családját. Ezeknél azonban már nem ez a fő cél. A tisztán temetkezési célzatú egyesületek - sok egyéb egylet, társas kör alaku­lásával párhuzamosan - a reformkor idején, vagyis az 1830-as évek elejétől, Szé­chenyi István munkálkodása nyomán alakulnak. Kecskeméten, sorrendben az első egylet 1836-ban alakult meg, „Temetési Segéd-eggyesület" néven. (De éppen ennek kapcsán azt is tudjuk, hogy Pesten két évvel korábban már megalakult egy hasonló.) Az 1837. március 17-i tanácsülés jegyzőkönyvéből láthatjuk, hogy néhányan, „...a házasulandó ifjak és özvegyek részére..." szándékoztak egyletet alapítani, amely a tagoknak házasságkötéskor, vagy ha ennek előtte elhaltak, temetésükre a hozzátarto­zónak 500 váltóforintot fizetett volna. 4 Hogy megalakult-e, ténylegesen működött-e, arra nézve nincs adat. De ezen kívül is, az elkövetkező néhány év alatt további öt létesült Kecskeméten. Az 1839-es esztendőben négy: a „Második"-, a „Harmadik"-, 3 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: BKMÖL) X. 22l/a. Kecskeméti temetkezési egyletek iratainak gyűjteménye. 1836-1922. A Kecskeméti Temetési Segéd-Egyesület iratai (a továbbiakban: X. 22 l/a.). 4. doboz. 1. 4 BKMÖL IV. 1504/b. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzökönyvek (a továbbiak­ban: IV. 1504/b.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom