Bács-Kiskun megye múltjából 20. (Kecskemét, 2005)

TANULMÁNYOK - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: EGY PARASZTCSALÁD GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EMELKEDÉSE. A KECSKEMÉTI LADÁNYIAK (1648-1853)

kének termelője volt. A XVII-XVIII. század folyamán termékei talán még a koráb­biaknál is keresettebbek lettek, a polgári forradalom időszakára pedig a tanyás gaz­dálkodás általánossá válása és a széles körű szőlő- és gyümölcstermesztés miatt mind a hazai, mind a nemzetközi kereskedelemben minden tekintetben a korábbiak­nál is fontosabbá vált e tájegység. Történeti irodalmunkban az is egyértelműen rögzült, hogy a hajdúk és jászku­nok társadalmának tagozódása, önkormányzatuk szervezettsége, anyagi és tárgyi kultúrájuk merőben más, mint a jobbágyfalvaké vagy a kisebb, közvetlen földesúri függésben lévő mezővárosoké, de hogy pontosan miben tértek el azoktól, mennyi­ben álltak közelebb a polgárosodott rétegekhez, a szabad királyi városok lakosságá­hoz, arról még ma is csupán vázlatos képet alkothatunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a népcsoportok sok évszázados kiváltságaik alapján különültek el a jobbágyfalvak lakosságától. Valójában a nemesi nemzet, a feudális uralkodó osztály részeivé váltak, bár nem egyéni, hanem kollektív nemes­séggel rendelkeztek, nem az egyes személyek és családok, hanem maga a közösség birtokolta a földterületet, a közösség rendelkezett meghatározott kiváltságokkal és némely kötelezettséggel. Az adómentesség, a robot és a tized alóli mentességük, a szabad költözés lehetősége, a használatukban lévő föld közös tulajdonlása stb. egy sor olyan lehetőséggel, kiváltsággal ruházta fel őket, amelyekkel a jobbágyok nem rendelkeztek. Éppen ezért esetükben csak korlátozott értelemben beszélhetünk sza­bad paraszti fejlődésről. A jobbágy-parasztsággal közös vonásuk mindenekelőtt ab­ban fogható meg, hogy ők is saját maguk művelték a használatukba került, legtöbb­ször viszonylag kis földterületet, és mivel nem voltak jobbágyaik, azok ingyenmun­káját nem vehették igénybe, megművelhető területeiket, gazdálkodásuk kereteit pe­dig csak kivételesen tudták bővíteni, növelni. Bár soraikban is számottevő volt a va­gyoni rétegződés, a családi vagyon gyarapításának, gazdálkodásuk kitágításának, javaik felhalmozásának lehetősége, életmódjuk, szokásaik, közösségi tudatuk és ön­kormányzati lehetőségeik viszont sok tekintetben eltértek a földesúri függésben lévő jobbágyközösségekétől. Bár kétségtelen, hogy sok szempontból hasonló állapotok között éltek, mint a szabad parasztok, mégsem voltak igazán azok. Kiváltságaik ré­vén anyagi terheik feltétlenül kisebbek voltak, mint a valóban szabad parasztoké, a föld közös birtoklása miatt viszont több olyan kötöttség terhelte őket, amitől sorstár­saik mentesültek. 4 Magyarországon a feudális jogviszonyokhoz mérten szabadnak mondható, te­hát földesúri kötöttségektől gyakorlatilag mentes, saját föld- vagy szőlőtulajdonnal rendelkező parasztságról valójában két területen beszélhetünk. Részben a királyi szabad városokon belül élő, polgárjoggal rendelkező, de paraszti életmódot folytató egyének, gazdák esetében, akik minden korlát nélkül rendelkeztek földjük, szőlőjük és házuk tulajdonjogával, és az állami, valamint a városuk által kivetett adókon és szolgáltatásokon kívül más érdemi kötelezettség nem terhelte őket, foglalkozásukat és lakóhelyüket szabadon cserélhették. Tőlük jogilag és részben anyagi lehetősége­ket tekintve is eltért a szabadalmas mezővárosok lakosainak helyzete, lehetősége. Ok jogilag jobbágyok voltak, földesúri függés alatt éltek, de nem voltak közvetlen kapcsolatban földesuraikkal. A velük szembeni terheket a mezőváros közössége már korábban a szokásjog alapján és a különféle érdekütközések során kialkudott pénz­4 OROSZ István, 1974.

Next

/
Oldalképek
Tartalom