Bács-Kiskun megye múltjából 20. (Kecskemét, 2005)

TANULMÁNYOK - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: EGY PARASZTCSALÁD GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EMELKEDÉSE. A KECSKEMÉTI LADÁNYIAK (1648-1853)

EGY PARASZTCSALÁD GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EMELKEDÉSE A KECSKEMÉTI LADÁNYIAK (1648-1853) I. BEVEZETŐ A magyarországi feudális nagybirtok gazdálkodásának elemzése és ismertetése érdekében jeles történészeink már sokat tettek, 1 és azok az irányításáról, fejlődéséről jól árnyalt összképet formáltak meg. A feudális társadalom legnagyobb részét kitevő falusi jobbágyság jogi viszonyait, életmódját és gazdálkodásának alakulását pedig hosszú idő óta igen sokan, elmélyülten és sikeresen kutatták, eredményeiket sok-sok részfeldolgozásban és monográfiában mutatták be, ezért ezt egészében és részletei­ben talán még alaposabban ismerjük. 2 A szabad parasztság gazdasági és társadalmi fejlődésének elemzése és bemu­tatása viszont még várat magára. Csak nagyon korlátozott értelemben szólhatunk ilyen irányú kutatásokról. 3 Éppen ezért olyan jellegű feltárómunkákat, amelyek az egyes családi gazdaságok folyamatos gyarapodását, ezen belül az egyes termelési ágak súlyának változását, a birtokszerkezet alakulását, a felhasznált munkaerő, a piac, a paraszti tőkefelhalmozás folyamatának bővülését, a hitelezési mód moderni­zálódását, a paraszti életmód alakulását stb. elemezték volna, szinte nem is találunk. A Kiskunság, Kecskemét, Cegléd és Nagykőrös határa a Duna-Tisza közi Ho­mokhátság nagyobb részét magába foglalja. Ez a tájegység két-három kisebb megye (pl. Komárom, Túróc, Ugocsa) területénél is nagyobb volt, és lakossága sem volt kevesebb azokénál. Az is kétségtelen, hogy több uradalommal ért fel ez a terület. Gazdasági és társadalmi súlya már a XIV. századtól figyelemre méltó, mivel széles körű szarvasmarha- és lótenyésztése révén az ország egyik legfontosabb exportcik­Wellmann Imre, Mérei Gyula, Szabad György, Zimányi Vera, T. Mérey Klára, Szendrey István, Gál Éva, Hőgye István és még sokan mások végeztek kiemelkedően fontos vagy módszertanilag is igen jelentős munkát. E téren még kevésbé vállalkozhatunk a felsoroláskor teljességre. Csak az utóbbi évtizedek legjelentő­sebb kutatói közül emelhetünk ki néhány személyt: Varga János, Balogh István, Rácz István, Wellmann Imre, Orosz István. Bár nem árt utalni velük kapcsolatosan arra is, hogy úttöiö munkáik során elsődlegesen jogi helyze­tük alakulását, a határhasználat jogi feltételeit, különféle szolgáltatásaikat és terheik változásait vizs­gálták és mutatták be. Jóval kisebb figyelmet kaptak munkáikban az egyes tájegységeken belül a tel­kesjobbágy családok gazdálkodásának keretei, azok feltételeinek bővülése vagy szűkülése, a vagyoni felhalmozás folyamata, termelési eljárásaik módosulása, az egyes tájakon kialakult eltérések megfo­galmazása stb. A megfelelő írott források hiánya miatt pedig csak a legritkább esetben lehetséges egy-egy telkes jobbágyfamília sorsát akár néhány évtizeden át is követni. Még kisebb a lehetöség arra, hogy egy-két évszázadon át láttassuk gazdasági és társadalmi emelkedésüket vagy süllyedésü­ket. Itt elsődlegesen a hajdúvárosok lakosságának jogi és gazdasági viszonyaira vonatkozó elemzésket, ismertetéseket lehet kiemelni. A valójában jóval népesebb jászkunok gazdálkodásáról lényegesen ke­vesebb feldolgozás született. Az utóbbi évtizedekben Bánkiné Molnár Erzsébet közölt több figye­lemre méltó feldolgozást, de ezek is nagyobbrészt az egyes kerületek közigazgatási és jogi változásai­ról szólnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom