Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Koháry István, Kecskemét potior földesura

protestáns vallások felszámolásával, vagy meg kell találni számukra a méltó helyet az alkotmány keretein, a nemzeti kultúrán, a szellemi életen és a társadalmon belül. Dönteni kellett, hogy a magyarországi kiváltságosok hajlandók-e valamelyest nyitni, némi engedményt tenni a polgárságnak és a jobbágyságnak annak érdekében, hogy ezek a tömegek az ország alapvető politikai céljait támogatni tudják, vagy éppen ezekkel szemben a korábbi kiváltságok növelésével, azok fokozottabb garantálásá­val kell-e saját soraikat szorosabbra zárni. Az volt az igazán tragikus, hogy bármely döntés, a helyes és a végzetesen rossz egyaránt ezrek és tízezrek vélt vagy valódi ér­dekeit sértette, ezért bármely intézkedés elementáris ellenállásba ütközött. Éppen ezért az idő haladtával a békés úton történő megoldás lehetősége a kor politikai konstellációjában minimálisnál is kisebbre szűkült. Koháry István ilyen dilemmákkal találta magát szemben már serdülő korában, bár ezek ennyire tisztán csak a megvalósult történelem tudományos vizsgálata, a ké­sőbbi korok történeteinek elemzései alapján rajzolódtak ki. Azokat az utakat és té­vutakat, azokat a reményeket és kétségeket, amelyek a három részre szakadt Ma­gyarország eltérő érdekekkel áldott-vert politikusaiban és katonáiban naponként felmerültek, amelyekkel ismételten meg kellett küzdeniük, lehetetlen pontosan re­konstruálni. A különféle csoportokhoz való családi és személyi kötődéseket, a rövi­debb és hosszabb távú érdekek számtalan ütközéseit, a reális terveket és hamis illú­ziókat, amelyek minden politikus, minden katona döntéseit meghatározták, semmi­féle elemzés sem tudja még csak felvillantani sem. Éppen ezért ítélkezni még utólag is nehéz. Talán nem is szabad. 2. Család - nevelés A Koháryak 1 nem tartoznak az ősi magyar családok közé, hisz' a família legelső ismert tagja, Koháry György udvarnok csak Mátyás király korában (1470) tűnt fel. Koháry Istvánról alig egy-két átfogó életrajz jelent meg. A legkésőbbi is közel száz esztendővel ez­előtt került a közönség elé. Ennek a rövid áttekintésnek elkészítését mégis elsődlegesen az indo­kolta, hogy a rendszerváltozás során visszakapta Kecskeméten az az utca a nevét, amelyet korábban is viselt. Ráadásul a millecentenárium során a Piaristák terén egy egész alakos szobrot is állított a város emlékének. A diktatúra négy évtizede alatt csaknem két generáció rőtt föl úgy, hogy a város­ban semmi sem emlékeztetett rá, semmi nem hívta fel személyére, Kecskeméthez való viszonyára a figyelmet. A „múlt végleges eltörlése" vele kapcsolatosan is kiválóan míködött. A piarista tanáro­kon kívül már a nevére is egyre kevesebben emlékeztek, tetteit még kevesebben ismerték. Az említett vigasztaló fordulat révén most már a róla elnevezett utca ismét tájékozódási pont lett a városban, az egyik legforgalmasabb buszmegállónál, szobra tövében pedig negyedóránként tucatjá­val gyűlnek össze emberek, akik újból és újból rácsodálkozhatnak a szoborra, a mellette kiképzett padon pedig nyáridőben sokak meg is pihennek. Viszont még a tájékozottabbak közül is csak keve­sen tudnak róla korrekt és körültekintő ismereteket magukban felidézni. Ennek a nagyon rövid átte­kintésnek éppen ezért a gyors és tárgyilagos tájékoztatás lehetett egyik feladata. Pontosabban mind­ezen túlmenően az is, hogy valamelyest oldja eddigi életrajzainak egyoldalúságát, hogy ne csak a hadvezérről, a költőről és államférfiról, hanem mint kora egyik leghatalmasabb földbirtokosául is bizonyos tájékoztatást kapjon az érdeklődő. Tekintettel arra, hogy ő volt Kecskemét potior, azaz legnagyobb földesura, és a város életének alakulására személy szerint is hat évtizeden át komoly formában hatott, valójában nagyon indokolt ennek a kapcsolatnak a felvázolása. Az tehát ennek a rövid áttekintésnek a célja, hogy gróf Koháry István életét és munkásságát részben az európai, részben pedig a magyar valóságba ágyazva, ha mégoly vázlatosan is, de mindenképpen a korábbiaknál teljesebb formában ismerhesse meg mindenekelőtt Kecskemét lakossága. Tekintettel arra, hogy a várossal való kapcsolatáról egy-két túlságosan is leegyszerűsített megjegyzésen túl nemcsak a nagyközönség, hanem még a szakemberek sem sokat tudtak, ez a fejezet szükségszeüen a többinél valamivel terjedelmesebb lett. Talán nem is kell hangsúlyozni, hogy ennek ellenére

Next

/
Oldalképek
Tartalom