Bács-Kiskun megye múltjából 18. (Kecskemét, 2003)

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA - BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET Kossuth Lajos kapcsolatai és emléke a Jászkun Kerületben

Kossuth Lajos kapcsolatai és emléke a Jászkun Kerületben A Kossuth Lajos és a Jászkun Kerület kapcsolatának első ismert írásos emlékei félig magántermészetüek, hiszen Kossuth Illéssy Jánoshoz fűződő barátságának do­kumentumai. Illéssy János 1 a Jászkun Kerület politikai életének egyik legjelentősebb liberális politikusa volt, akit barátság fűzött Kölcseyhez és Kossuthoz a reformkor két jelentős személyiségéhez. Az alig két évvel korábban nagykun kapitánnyá vá­lasztott ügyvéd az 1830-as és az 1832-es országgyűlésen töltötte be a kerület első követi tisztét. Követ társával a vagyonos karcagi redemptus Kálmán Sándorral 2 , a magyar reformellenzék liberális politikusainak körébe tartoztak. Olyannyira, hogy Illéssy liberális megnyilvánulásai arra késztették a nádort, hogy kapitányi teendőkre hivatkozva eltávolítsa őt az országgyűlésről. Távozása látszólag önkéntes volt, va­lójában ugyanabba a hullámba sorolható, amely Kölcseyt és másokat is elsodort az alsótábla soraiból. Az alsótábla liberális reformpolitikusainak eltávolítása, kisebb­ségbe szorítása kormányzati cél volt, amit a nádor támogatott. Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol felbukkannak Kossuth és Illéssy barátságának első dokumentumai. Az országgyűlésből távozó Illéssy számára Kölcsey szerkesztett búcsúiratot, amely így kezdődött „Illéssy János Jász Kun Kerületi Követnek társunknak, bará­tunknak tőlünk elválásán sajnálkozásunkat eltitkolnunk nem lehet... . A búcsúira­tot amit Kossuth Lajos tudósításából ismerünk 52 követ írta alá. Kossuth politikai pályája kezdetén állt, a későbbi vezéregyéniség még nem sejthető, de neve liberális körökben, és a Jászkunságban ismert volt. Illéssy az országgyűlésről való távozása után kapcsolatban maradt Kossuthtal, s rendszeresen tájékoztatta a Jászkunság helyzetéről. Levelezésük három megmaradt darabja Kossuth korai politikusi pályájához kapcsolódik. Bagi Gábor a Szolnok Megyei Levéltár 1993. évi évkönyvében egy tanulmány keretében mindhármat kö­zölte. Bagi Gábor azt feltételezi, hogy a levelek rendszeres levélváltás megmaradt darabjai lehetnek a két hasonló elveket valló személy között. Az első levél a bihari megyegyűlésről tájékoztatja Kossuthot, ahol az úrbéri kérdéssel kapcsolatos utasítás megváltoztatása miatt a szatmári követségről lemon­dott Kölcseyt az ellenzék szerette volna ismét követté választatni. Illéssy Kölcseyt tartotta a korszak legjelentősebb hazai vezetőjének a legnagyobb embernek és szó­noknak. Szinte mindazokkal a jelzőkkel felruházta, amelyek később majd Kossuth nevéhez tapadnak. Levelében elkeseredve számol be a sikertelen választásról. Úgy véli a csodált politikus, költő hamar született e földre. 1 Illéssy János (1792. ápr. 3.-1867. jún. 16.) kisújszállási redemptus-nemesi család tagja, ősei három emberöltőre visszamenően nagykun kapitányok. Erzsébet nevű testvére Lovassy István Bihar megyei nemeshez ment feleségül. Illéssy Erzsébet és Lovassy István házasságából született a tragikus sorsú Lovassy László. 2 Kálmán Sándor (1793-1855) 1845-től nádori alkapitány 3 BARTA István, 1949. 219-220. ; BAGI Gábor, 1993. 339. 4 BAGI Gábor, 1993. 344-347.

Next

/
Oldalképek
Tartalom