Bács-Kiskun megye múltjából 18. (Kecskemét, 2003)

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA - BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET Kossuth Lajos kapcsolatai és emléke a Jászkun Kerületben

A levél bensőséges, mély barátságról árulkodik. Megszólítása: „Kedves Bará­tom Lajos!" Zárómondata: ,Az Isten áldjon meg Édes Lajosom! Legyen reád több gondja, mint erre a szegény Országunkra. Nem szűn meg örökre jó barátod" Illéssy János. A második levélben Illéssy a bebörtönzött Lovassy Lászlónak keres ügyvédet Kossuth által. A harmadikban beszámol a Kunságot súlytó éhínségről és kéri a "Tu­dósítást". Az Országgyűlési Tudósításról van szó, aminek Illéssy is előfizetője volt. Ez utolsó megmaradt levélnek is a zárómondatát idézem: „Élj Boldogul! Küld el a Tudósítást, örvend láthatni írásaidban is Illéssy János" Legközelebb a nagy vihart kavart 1843-44-es jászkunsági mozgalomban buk­kan fel Kossuth neve. A mozgalom a redempcióban elnyert autonómia, s az egykori választási és adófizetési elvek helyreállítását tűzte célul. A sérelmek orvoslását az országgyűléstől várták, ahol ekkor került napirendre a szabad királyi városok igaz­gatásának rendezése. A jászkunok a kerület igazgatásának reformjában reményked­tek. A rendezés mikéntjéről azonban más elképzelése volt a konzervatív közgyűlés­nek és más a lakosságnak, s a kerület haladó erőit képviselő maroknyi csoportnak. Ez utóbbiak élére állt a jászberényi főbíró Pethes József, aki mögé felsorakozott kö­vetelésével a három kerület többezres tömege. 1843. júliusában a jász helységek elkészítették írásba foglalt folyamodásukat, hogy a közgyűlést megkerülve közvetlenül jusson el követelésük az országgyűlés­hez. A folyamodvány azonban túlságosan sértőre sikerült, ezért Pethes megígérte a jászságiaknak, hogy „majd Pesten a folyamodást újságíró Kossuth Lajos úrral közlendi, s ha mi kihagyandók lesznek az instanciábul, kifognak hagyatni. " 5 A Kossuth felé irányuló bizalom, szólt a jótollú újságírónak, de bizonyára szólt a harcos liberális politikusnak is. Hiszen a fő követelés nem más volt, mint a tiszt­ségviselők adó alá vonása, a közös teherviselés és a szabad választási jog visszaál­lítása, a nepotizmus megszüntetése. Igaz, mindez a privilégiumok, a jászkun auto­nómia keretein belül. Híre-hamva sincs még a korszakváltó 1848-as áprilisi törvényeknek, Kossuth politikai és szónoki tehetsége azonban a Jászkunság népében már nyilvánvalóvá tet­ték; Kossuth az ő emberük, s amit ő jónak lát azt kell követni. Bizalom és megbe­csülés árad felé, amit a helyi vezető, a liberális Pethes József tart ébren. Pedig Kos­suth véleménye csak részben egyezhetett a jászkun követelésekkel, hiszen a privilé­giumok előtérbe helyezése az elveivel ellenkezett. Amikor egy évvel korábban 1842-ben a hajdú városok érdeklődtek nála, hogy az országgyűlés elé terjesszék-e a hajdúszabadság kérdését, Kossuth az őt felkereső küldötteknek kifejtette: „én álta­lában véve semmi apróbb szabadalmas testületnek, legyen az királyi vagy máskép­pen szabadalmazott város, Szabad hajdú, Jász vagy Kun Kerület barátja nem va­gyok ... mert ily apróbb szabad testületek mindenkor, de különösen törvényhozáskor magokat a kormány eszközeivé alacsonyítják, a megyék hatóságai és municipiális jogokat gyengítik. " 6 Sajnos a források hiányában nem tudjuk Kossuth további szerepét dokumen­tálni. A Jászkunság koordinációjában az országgyűlés nem hozott eredményt. Szá­munkra mégis értékes adaléka ez a jászkunsági Kossuth kultusznak. S szinte az is természetesnek tűnik, hogy az első népképviseleti választáson a Jászkun Kerület székvárosa Jászberény egyhangúan, közfelkiáltással Kossuth Lajost választja képvi­5 Szolnok Megyei Levéltár (SZML) JK. Fenyítő Törvényszék iratai 33. füzet 1. köt. 14. sz. - 2. G. 6 PAPP Klára, 1994. 314.

Next

/
Oldalképek
Tartalom