Bács-Kiskun megye múltjából 18. (Kecskemét, 2003)

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata

feudális társadalom nemesekből és jobbágyokból állott, melyet egy csekély létszámú polgárság egészített ki. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy a magyar parasztság egy igen jelentős része 1848 előtt nem tartozott a jobbágyok közé. Az Alföldön a hajdúk és a jászkunok évszázadokon át a szabadparaszti fejlődés útját járták. A XIX. században a földesúri terheiktől megváltakozott mezővárosok lakói, ha nem is rendelkeztek kollektív nemességgel mint az előbb említett népcsoportok, hasonló­képpen szabad parasztoknak voltak tekinthetők. Tehát azt mondhatjuk, hogy Alföld hatalmas térsége volt e tekintetben érintve. A hajdúk, a jászok, a nagy- és a kis­kunok mellett Kecskemét, Nagykőrös, Szentes, Békéscsaba és a Hajdúság szom­szédságában lévő Nyíregyháza lakosai tartoztak e körbe. Nem szólva arról, hogy az ú.n. szabad királyi városok lakosságának számottevő része is ide sorolható (Debre­cen, Szeged, Szabadka, Zombor stb.). Csak a legritkább esetben történik arra utalás, hogy ez a több százezres tömeg valójában 1848 márciusában a jobbágyfelszabadítás során és a szeptemberi refor­mok révén nem kapott újabb jogokat, nem részesült újabb anyagi kedvezményekben olyan értelemben mint az egykori uraiktól személyes függésben levő telkes jobbá­gyok. Sőt, ők úgy érezték, hogy ezen reformok során valójában veszteség érte őket. 2 A hajdúk és a jászkunok ugyanis elvesztették a kollektív nemességgel járó nem kü­lönösebben nagy, de jól körvonalazott kiváltságaikat, amelyek megkülönböztették őket a telkes jobbágyok tömegétől, amelyek révén ők velük szemben nem alattvalók voltak, hanem a nemesi nemzet részei. Miközben az országgyűlés döntése értelmé­ben a magyar állam magára vállalta a nemesek kárpótlását, rájuk nem történt utalás. A polgári igazságszolgáltatás révén a nádor megszűnt a jászkunok bírája lenni, ezért az ezzel járó előnyeiket elvesztették, de változatlanul fizetniük kellett a nádornak já­ró évi háromezer aranyat. Később hiába kérték e méltánytalan eljárás felszámolását, az új népképviseleti országgyűlés nem volt hajlandó igényeiket figyelembe venni. Ezért mind a jászkunok, mind a földesúri kötelékektől önmagukat megváltó mező­városok úgy érezték, hogy a magyar történelemben valóban korszakalkotó áprilisi törvények érvénybe lépésével, amelyek minden fizetség nélkül felszámolták a kü­lönféle jobbágyi szolgáltatásokat, a személyes kötöttségeket, és így az egykori job­bágyok telkeik teljes jogú tulajdonosaivá váltak, őket komoly méltánytalanság érte. Ezek a közösségek ugyanis korábban súlyos százezreket, több évi teljes jövedelmük összegét fizették ki annak érdekében, hogy szabadokká váljanak. A jászkunok fél­millió forintot adtak annak érdekében a Német Lovagrendnek, hogy a tőlük törvény­telenül elvett szabadságukat visszaszerezzék. Ezt az összeget minden re­ménytelenség ellenére még évtizedekkel később is követelték a magyar államon. Kecskemét pedig több mint egy évszázadon át közel ekkora összeget fizetett féltu­catnyi földesúri famíliának, és közben rendkívül súlyos adósságba verte magát, amit a város a szabadságharc utáni évtizedekben is kénytelen volt törleszteni. 3 Hasonlót mondhatunk a többi magát megváltó mezővárosról is. Az volt tehát a legnagyobb sérelmük, hogy jobbágyok esetében az állam magára vállalta a nemesség kártalaní­tását, ezek a közösségek, ezek a mezővárosok pedig azt sem tudták elérni, hogy leg­alább a még fennálló adósságokat vegye le vállukról az állam. Amikor a szabadságharc alatt az államhatalom követelései miatt az anyagi és katonai terhek vissza-visszatérően jelentkeztek, a békéscsabai zsellérek szóvá is tet­ték, hogy ők az áprilisi törvények alapján semmit sem kaptak, így még mindig nincs 2 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 2002/ b 595-598. 3 HORNYIK János, 1862. 58-69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom