Bács-Kiskun megye múltjából 17. (Kecskemét, 2001)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR ADATOK A HOMOKHÁTSÁG XVIII. SZÁZADI ÁLLATJÁRVÁNYAIHOZ Bevezető Ha forrásközlést említünk, a legtöbb ember oklevelekre és jegyzőkönyvekre, útle­írásokra és statútumokra: más szóval elbeszélő szövegek közreadására gondol. Pedig nemcsak a leíró források tudnak hitelesen vallani korukról. A számokban rögzített té­nyek, a mennyiségeket, a nagyságrendeket bemutató számsorok, adatok éppoly hitele­sek, sokszor pedig tömörebben és pontosabban tájékoztatnak, mintha szavakba öntve állnának rendelkezésünkre. 1 A quantitativ források jelentőségét érthetően régóta ismerik a történészek, és az előző századok során is már több alkalommal publikáltak egész ter­jedelmükben különféle dica-jegyzékeket és lajstromokat, városi számadáskönyveket és vámjegyzékeket egyaránt. Az utóbbi évtizedekben urbáriumok és a demográfiai adatso­rok közlése vált gyakoribbá. Tekintettel arra, hogy a XVIII. századtól az állami hivatalok egyre pontosabban kí­vánták ismerni szakterületüket, feladataik számottevő bővülése során mind jobban igénybe vették a statisztika által nyújtott lehetőségeket. Miután 1723-ban létrehozták a Helytartótanácsot, az örökös tartományokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre tuda­tosabban és mind gyakrabban éltek a közigazgatás terén az igazából ekkor felvirágzó tu­domány lehetőségeivel. Erre azért is szükség volt, mivel az uralkodók és a kormányhi­vatalok vezetői egyre pontosabb és tömörebb tájékoztatást vártak el, követeltek meg. Ezért nemcsak a törvényhatóságok, hanem ezeken keresztül a mezővárosok és falvak is gyakran kapták feladatul különféle listák és lajstromok, éves kimutatások és havi jelen­tések elkészítését. Ezek kiterjedtek a megadóztatható vagyonok nagyságára és a katona­képes férfiak számbavételére éppen úgy mint az ismételten pusztító járványok áldozatai­nak számbavételére. Napjainkban a mind jobban elterjedő számítógépek, a mind könnyebben kezelhető és igen szerencsés programok birtokában érthetően megnőtt az érdeklődés a quantitativ vizsgálódást lehetővé tevő történelmi források iránt. Ezek az információk biztosítják, hogy csaknem teljesen egzakt módon lehessen a különféle települések, az egymástól akár távolabb is eső közigazgatási egységek, tájak közötti összehasonlításokat elvégezni, a különféle gazdasági folyamatokat minden korábbinál pontosabban megrajzolni. A tör­téneti statisztikai feltárások és összegzések már nálunk is számottevő eredményekre te­kintenek vissza. Terjedelmi okok miatt választani kellett a szöveges források és az adatsorok között. Azért látszott célszeű­nek, hogy a járványok lefolyását és következményeit dokumentáló adatsorokat adjuk közre a szöveges for­rások (currentales, statútumok stb.) helyett, mivel ezek minden tekintetben valós tényeket rögzítenek, és a valósághoz nagyon közeli állapotokat jeleznek, míg az adminisztratív intézkedések és a gyógyítással kap­csolatos, ma már olykor mosolyt keltő javaslatok valójában nem tudták a folyamatot befolyásolni. Termé­szetesen egy feldolgozás során ezeket semmiképpen sem lehet melBzni! Az is kétségtelen, hogy az állatjár­ványokkal kapcsolatosan keletkezett szöveges források közlése is indokolt lenne. Itt elég, ha néhány jelentősebb sorozatra, illetve munkára utalunk. Pl. a „Magyarország történeti helység­névtára", ill. a KOVACSICS József szerkesztésében megjelent, csaknem az ország egészét ismertető „Ma­gyarország történeti statisztikai helységnévtára" c. sorozat. Megyénkre vonatkozó adatokat az előbbi soro-

Next

/
Oldalképek
Tartalom